სათიბი, საძოვრები, განოყიერება
PDF

ბუნებრივი საკვები სავარგულების განოყიერება

სასუქების შეტანა წარმოადგენს ბუნებრივი საკვები სავარგულების გაუმჯობესების ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ, სწრაფადმოქმედ, მაღალეფექტიან, პრაქტიკაში ცნობილ ყველა აგროტექნიკურ ხერხებს შორის მიღებულ და ფართოდ გამოყენებულ ღონისძიებას. სასუქების შეტანისას მთავარ მიზანია ბალახნარის მოსავლის მაქსიმალური მატების მიღება და საკვების ხარისხის […]

ლურჯი, მოცვი, ექსპორტი, მარკეტინგი
PDF

რა უნდა ვიცოდეთ თუ მოცვის ექსპორტზე გატანა გვინდა

ყველა მეწარმემ, რომელთაც სურთ სხვადასხვა ხილისა და ბოსტნეულის ექსპორტი, უნდა გაითვალისწინოს საექსპორტო ქვეყნის მარკეტინგული სტანდარტები, რომლებიც განსხვავებულია ქვეყნების მიხედვით და განსაზღვრავს სხვადასხვა ხილისა და ბოსტნეულის მინიმალური ხარისხის, შეფუთვის, ზომისა თუ აღნიშვნის წესებსა და მოთხოვნებს. ზემოაღნიშნული […]

თხილი, ბაღი, კვება, დაცვა
PDF

თხილის ბაღის გაშენება, კვება, თხილის დაცვის სქემა

ინფორმაცია თხილის სხვადასხვა ჯიშების შესახებ, რეკომენდაციები, ნიადაგის დამუშავება, მორწყვა, კვების და დაცვის სქემები, მავნებლები და დაავადებები, აღწერილია აგროტექნიკური სამუშაოები. სარჩევი: კულტურის ზოგადი დახასიათება; თხილის ძირითადი ქართული ჯიშები; ნიადაგის დამუშავება, მოვლა; თხილის დარგვა; თხილის ბაღის გაშენება; […]

სიმინდი, სილოსი, გლეხი
PDF

სიმინდის სილოსის დამზადების მარტივი მეთოდი გლეხურ მეურნეობაში

დასილოსება წარმოადგენს რძემჟავა დუღილის საფუძველზე დაკონსერვების ბიოლოგიურ მეთოდს. ამისთვის აუცილებელი რძემჟავა ბაქტერიები თავად მცენარეებშია, და ხშირ შემთხვევაში საკმაო რაოდენობით. ამავდროულად ამ მცენარეებში აგრეთვე არსებობს სხვადასხვა მიკროორგანიზმების სახეობები. მათგან ბევრმა შეიძლება გამოიწვიოს დასილოსების პროცესის დარღვევა. ამიტომ […]

რძის, პირველადი, გადამუშავება
PDF

რძის მიღება და პირველადი დამუშავება

ფერმერების მიერ წარმოებული რძე მიეწოდება გადამამუშავებელ საწარმოს, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს დადგენილ მოთხოვნებს სანიტარულ-ჰიგიენური თვალსაზრისით, ხოლო მისგან მიღებული რძის პროდუქტები უნდა უზრუნველყოფდეს მის უვნებლობასა და კეთილხარისხოვნებას. შესაბამისი სანიტარულ–ვეტერინარული წესების დაცვით, რძე უნდა იყოს მიღებული ჯანმრთელი ფურებიდან. […]

მეფუტკრეობა, ბიზნესი
PDF

სამრეწველო მეფუტკრეობა

სამრეწველო მეფუტკრეობის გზამკვლევში წაიკითხვათ: ძირითადი სეზონური სამუშაოები საფუტკრეში საზაფხულო სამუშაოები საფუტკრეში; საშემოდგომო სამუშაოები; ფუტკრის ოჯახების ზამთრობა; საგაზაფხულო სამუშაოები საფუტკრეში. მეფუტკრეობის ინვენტარი სკები და ჩარჩოები; ფუტკრის მოვლის თავისებურებები სხვადასხვა კონსტრუქციის სკებში. ფუტკრის ძირითადი დაავადებების მკურნალობა ბიომეთოდებით […]

მანდარინი, ბაზარი, კვლევა
PDF

მანდარინის ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი აჭარის რეგიონში

მანდარინი წარმოადგენს ერთ-ერთ მთავარ აგრო-სასურსათო პროდუქტს, რომელიც ექსპორტზე გადის და ყოველწლიურად შემოსავლები მოაქვს საქართველოს ეკონომიკისთვის. მიუხედავად ამისა, დარგში არსებობს უამრავი გამოწვევა, რაც საჭიროებს კომპლექსურ მიდგომებს ამ დარგის ღირებულებათა ჯაჭვის თითოეულ რგოლში, იმისათვის რათა დარგმა უპასუხოს […]

მეკალმახეობა
PDF

მეკალმახეობა საქართველოში – ღირებულებათა ჯაჭვის რეგიონული კვლევა

მეკალმახეობა საქართველოსა და მსოფლიოში საქართველოში კალმახის სექტორის ანალიზი კალმახის წარმოება საქართველოში; კალმახის ექსპორტი და იმპორტი; კალმახის ფასი. ძირითადი სარგებელი და დამატებული ღირებულების საქმიანობები მონაწილეების დამატებული ღირებულება თითოეულ რგოლზე; ფერმერი; ბითუმად მოვაჭრე; ცალობით მოვაჭრე. მეკალმახეობის ფერმის […]

მაყვალი, კვლევა
PDF

მაყვლის ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი კახეთის რეგიონში

საქართველოში კენკროვანი კულტურები უძველესი დროიდან გვხვდება, თუმცა ეს იყო ველურად გავრცელებული კენკროვნები და მათი ენდემური სახეობებიც კი არსებობს. მსოფლიოში დიდი ხანია დაიწყო კენკროვნების გაკულტივირება, ანუ ფერმერულ მეურნეობებში მოყვანა. მცირე ფერმერული მეურნეობებისათვის ერთ-ერთი გამოსავალია შედარებით მაღალი […]