მევენახეობა, არეალი, საქართველო, გეოგრაფია, ვენახი, ვაზი
მევენახეობა

საქართველოს მევენახეობის გეოგრაფიული არეალი და რეგიონები

ჩვენს პლანეტაზე ვაზის კულტურის გავრცელების (სამხრეთით 36-39° და ჩრდ. განედის 51-52°) არეალში საქართველოს ერთ-ერთი საუკეთესო (აღმოსავლეთ გრძედის 40°05I_46°44I და ჩრდილოეთ განედის 41°07I_43°35I) ადგილი უკავია. ვაზის ვერტიკალური გავრცელება ამ ტერიტორიაზე ზღვის დონიდან 1200 მეტრამდე აღწევს; სამეწარმეო […]

ვაზი, ვენახი, საძირე
მევენახეობა

ფილოქსერაგამძლე ვაზის რეკომენდირებული საძირეები

ვაზისა და ღვინის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნით საქართველოში, როგორც ფილოქსერიან რეგიონში, ვენახი მხოლოდ ნამყენი ნერგით უნდა გაშენდეს, რომლის საფუძველს ფილოქსერაგამძლე საძირეთა სადედეები წარმოადგენს. ფილოქსერაგამძლე საძირეები ახალი ვენახის გაშენებისა და მისი შემდგომი ზრდა-განვითარების, ყურძნის მოსავლიანობის, ნარგაობის […]

ვენახის, ნაკვეთის, შერჩევა, ნიადაგები, მევენახეობა
მევენახეობა

სავენახე ადგილისა და ნიადაგების შერჩევა, სავენახე ნიადაგის შერჩევის კრიტერიუმები

სავენახე ფართობის შერჩევა მევენახეობის ყველა ზონაში სავენახე ფართობის შერჩევისას უნდა გავითვალისწინოთ ეკოლოგიური პირობების გავლენა ვაზის მოსავლიანობაზე, მოსავლისა და ღვინომასალის ხარისხზე. აქედან გამომდინარე, დიდი მნიშვნელობა აქვს ჰავის პირობებს, ფერდობების დაქანებას, განწყობას მხარეების მიმართ, სიმაღლეს ზღვის დონიდან, […]

ცოლიკოური, ვაზის, ჯიში, ვენახი, მევენახეობა
მევენახეობა

ცოლიკოური – ქართული ვაზის ჯიში – მევენახეობა

ცოლიკოური ადგილობრივი სტანდარტული ვაზის ჯიშია. იგი ფართოდაა გავრცელებული დასავლეთ საქართველოს მევენახეობის რაიონებში და იძლევა მაღალხარისხოვან სუფრის თეთრ და ბუნებრივად ნახევრადტკბილ სადესერტო ღვინოს. უცხოურ ამპელოგრაფიულ ნაშრომებში ცოლიკოური აღწერილი და მოკლედ დახასიათებულია “თსოლიკოოური”-ს სახელწოდებით. ცოლიკოური სამრეწველო იმერული […]

ბუზა, ვაზის, ჯიში, ქართული, ვენახი
მევენახეობა

ბუზა – წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში

ბუზა წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია, მისი სინონიმებია: საბუზე, ბუზის ყურძენი, ,,ჭანჭუდოღი“. წარმოშობა: ქართლი მიიღება სუფრის წითელი მშრალი ღვინო. ზღვის დონიდან 650-1000 მეტრ სიმაღლეზე უკეთესი ხარისხის პროდუქციით ხასიათდება. ბუზა, როგორც შედარებით საადრეო სიმწიფის პერიოდის ვაზის ჯიში, […]

საკმიელა, საკმეველა, ვაზის, ჯიში, გურია
მევენახეობა

საკმეველა (საკმიელა) – თეთრყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში

საკმეველა (საკმიელა) მაღალხარისხიანი საღვინე ვაზის ჯიშია. წარმოშობა – გურია. ფოთოლი საშუალო სიდიდის, მომრგვალო ან ოდნავ ოვალური ფორმის. სამნაკვთიანი. ფირფიტის ზედაპირი ბურთულისებურია, ქვედა მხარეს ახასიათებს ხშირი შებუსვა. მტევანი ცილინდრულ-კონუსური, არის უფორმო მტევნებიც. მტევნის ყუნწის მუხლიდან ახასიათებს […]

ვაზი, ვენახი, ჯიშები, აგროტექნოლოგია
მევენახეობა

ვაზი – დარგვა, ჯიშები, ვენახის გაშენება, მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია

კულტურის ბოტანიკური და აგრობიოლოგიური დახასიათება ვაზი მიეკუთვნება ვაზისებრთა ოჯახს. ბუნებრივად მოზარდი ვაზი მხვიარაა, საყრდენს ულვაშებით ანუ პწკალით ემაგრება; აქვს ყავისფერი ქერქი, რომელიც ზოლ-ზოლად სცილდება.შტამბზე განლაგებულია მრავალწლიანი ტოტები (მხრები), ერთწლიანი რქები და ყლორტები. ფოთლის ყუნწის იღლიაში […]

ჩიტისთვალა, ვაზი, ვენახი
მევენახეობა

ჩიტისთვალა – ქართული ვაზის ჯიში

ჩიტისთვალა ადგილობრივი, ნაკლებად გავრცელებული ვაზის ჯიშია, იგი იძლევა ხარისხოვან სუფრის თეთრ და სადესერტო ღვინოს. ჯიშის მცირე გავრცელების გამო სინონიმები, როგორც ადგილობრივ მევენახეთა შორის, ისე მევენახეობის ლიტერატურულ წყაროებში ცნობილი არაა. ჩიტისთვალა წარმოქმნილია კულტურულ ვაზის ჯიშების ფორმათა […]

ჯვარი, ვენახი, ვაზი, ჯიში, საღვინე
მევენახეობა

ჯვარი – თეთრყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში

ჯვარი – 1970 წლის მონაცემებით, ცალკეულ ძირებად გვხვდებოდა მცხეთის, გორისა და კასპის რაიონებში, ამჟამად კი კოლექციებშია დაცული. წარმოშობა: ქართლი. ფოთოლი დიდი ზომის, სამ-ხუთნაკვთიანი, საშუალოდ დანაკვთული, ქვედა მხარეს ხშირი ჯაგრისებრი ბუსუსით. ყვავილი ფუნქციონალურად მდედრობითია. მტევანი საშუალო […]