ბოსტნეული, ფერმერის, წიგნი
PDF

ბოსტნეული კულტურები – პრაქტიკული რჩევების სახელმძღვანელო

ბუკლეტში განხილულია ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების მოვლისა და მოყვანის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული საკითხები. ბუკლეტში მოცემულია: • ბოსტნეული კულტურების კლასიფიკაცია და ბიოლოგიური თავისებურებანი; • ბოსტნეულ-ბაღჩეული კულტურების გაშენება; • ნაკვეთის მომზადება და ნიადაგის მომზადება; • ნიადაგის […]

აბრეშუმის, ჭია, ფერმერის, ცნობარი
PDF

აბრეშუმის ჭიის მოვლა – ფერმერის ცნობარი

საქართველოში მეაბრეშუმეობას თხუთმეტსაუკუნოვანი ისტორია აქვს. იგი ფართოდ იყო გავრცელებული როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში და ხალხში დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. მეაბრეშუმეობა ფულად შემოსავალს იძლევა წლის პირველ ნახევარში, რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს სოფლის მოსახლეობისათვის. მეაბრეშუმეობაში შესაძლებელია დასაქმდეს […]

ნიადაგის, დეგრადაცია
PDF

ნიადაგის დეგრადაცია და მის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები

საქართველოში ნიადაგის ხარისხი უარესდება. ამის გამომწვევი მთავარი მიზეზებია: ეროზია, დაბინძურება, მეორეული დაჭაობება, დამლაშება, სასარგებლო წიაღისეულისა და საშენი მასალების ღია წესით მოპოვება, არასწორი და არამდგრადი სამეურნეო საქმიანობები, საძოვრების არამდგრადი მართვა და სხვ. ნიადაგის დაცვა და მისი […]

ბალახი, ბალახნარევი, მეცხოველეობა
PDF

ბალახნარევების გამოყენება

მეცხოველეობისათვის საჭირო მაღალყუათიანი და ვიტამინებით მდიდარი საკვები ბაზის შესაქმნელად ნათეს საკვებ ბალახებს უდიდესი მნიშვნელობა აქვთ. ბალახები ყველაზე ეფექტიანად გამოიყენება საკვებ კულტურათა შორის. მათგან მიიღება მაღალი კვებითი ღირებულების თივა. ამასთან, ნათესი ბალახები ვიტამინებით მდიდარი საუკეთესო საძოვარი […]

ნიორი, ნივრის, მოყვანა
PDF

ნივრის აგროტექნოლოგია და მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიური რუკა

ნიორი შროშანისებრთა ოჯახს მიეკუთვნება. ის მოყავთ ერთწლიანი კულტურის სახით კბილების ვეგეტატიურად გამრავლების შედეგად. მისი ფოთლები ვიწროა, გრძელი თასმისმაგვარი, ფერი კი მუქი მწვანე. ნიორი – A. Sativum L. ნივრის სამშობლოდ ცენტრალური აზია, ავღანეთი და ინდოეთი ითვლება. […]

კომპოსტი, კომპოსტირება, ორგანული
PDF

კომპოსტი – ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლების საუკეთესო საშუალება

სახელმძღვანელოში, პრაქტიკაში დასანერგად, კომპოსტირების მარტივი მეთოდები მოცემული.  კომპოსტი შეიძლება დამზადდეს მოსახლეობის მიერ ინდივიდუალურად სახლებში ან საბაღე მეურნეობებში. მიღებული კომპოსტი შეგვიძლია, გამოვიყენოთ, როგორც საუკეთესო სასუქი ნიადაგის ნაყოფიერებისა და მოსავლიანობის ასამაღლებლად. სახელმძღვანელოში წაიკითხავთ  • კომპოსტირების ძირითადი უპირატესობები; • […]

თუთა, თუთის, დარგვა, გასხვლა, ფორმირება
PDF

თუთის დარგვა, ნარგაობის ფორმირება და ვარჯის გამოყვანა, ბაღის გაშენება

ფერმერმა ყურადღება უნდა მიაქციოს, რომ თუთის ნარგაობა მრავალგვარია. თუთა პირობითად შეიძლება დაჯგუფდეს შტამბის სიმაღლის, მცენარეთა დაჯგუფების და ნარგაობის დანიშნულების მიხედვით. მცენარეთა შტამბის სიმაღლის და ვარჯის ფორმირების მიხედვით თუთის ნარგაობა შეიძლება იყოს შტამბოვანი და ბუჩქოვანი. გთავაზობთ […]

კოლხური, ბზა, ბზის
PDF

ბზის გამრავლება საშინაო პირობებში, გადაარჩინე კოლხური ბზა

კოლხური ბზა – გადაშენების საფრთხის წინაშეა. უნიკალური სახეობა მასობრივად ხმება ბუნებრივი გავრცელების მთელ არეალზე, რაც უდიდესი დანაკლისია როგორც ეკოლოგიური, ისე კულტურული თვალსაზრისით. სამეცნიერო, სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები შექმნილ სიტუაციას ეკოლოგიურ კატასტროფად აფასებენ და სახეობის გადარჩენის […]

მუხუდო, თესვა, მოყვანა
PDF

მუხუდოს მოყვანის ტექნოლოგია, ტექნოლოგიური რუკა

გზამკვლევი განკუთვნილია მოცემულ სფეროში მომუშავე ფერმერების, აგრონომების, სპეციალისტების, მოყვარული მებაღეებისა და სხვა დაინტერესებული პირების ფართო წრისთვის. მუხუდო დახასიათება; ნიადაგის მომზადება და განოყიერება; თესლის შერჩევა, დათესვა; მუხუდოს მავნებელ-დაავადებები; ნათესის მოვლა და მოსავლის აღება; მუხუდოს მოყვანის ტექნოლოგიური რუკა. დაკლიკეთ დოკუმენტზე (ფოტოზე) და წაიკითხეთ