მარცვლეული, ბაზო, კვლები
მემცენარეობა

მარცვლეულის ფართო ბაზო-კვლებზე მოყვანის ახალი ტექნოლოგია

ხორბლის საშუალო მოსავლიანობა ქვეყანაში ჰექტარზე დღეს 1.5 -2 ტონაა, ამ რამდენიმე წლის წინათ კიდევ უარესი ვითარება იყო, ეს მაჩვენებელი 1.1-1-2 ტონის ფარგლებში მერყეობდა. ქართველი ფერმერები ცდილობენ მოსავლიანობის გაზრდას, მაგრამ ეს არცთუ იოლი საქმეა, რადგან უხვი […]

ბალახები
მემცენარეობა

მრავალწლოვანი ბალახები საქართველოს ბუნებრივ-კლიმატურ პირობებში

მრავალწლოვან ბალახებს მინდვრად საკვებწარმოების გადიდებისა და მისი ხარისხის გაუმჯობესების საქმეში გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. პირუტყვის საკვებად მისი გამოყენების ფორმა მრავალგვარია: მწვანე საკვებად, თივად, მაღალი ხარისხის სენაჟის და სილოსის დასამზადებლად, საძოვრად და სხვა. განუზომლად დიდია მათი როლი […]

ხორბალი, ჭვავი, ქერი, შვრია
მემცენარეობა

მარცვლეული კულტურების ზოგადი დახასიათება

მარცვლეულ კულტურებს შორის წამყვანი ადგილი ხორბალს უკავია. მისგან გამომცხვარი პური წარმოადგენს კვების ძირითად პროდუქტს. იგი ყოველდღიური სურსათია ადამიანისათვის, მასზე მოთხოვნილება ყოველწლიურად იზრდება. ამიტომ, დღეს მწვავედ დგას საკითხი (განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში) პლანეტის მოსახლეობის პურით მომარაგებაზე. საკითხს […]

დაფნა, მედაფნეობა, დანადგარი
მემცენარეობა

მედაფნეობის შემდგომი განვითარებისა და რენტაბელობის ასამაღლებლად

საქართველოში სოფლის მეურნეობის ცალკეული დარგების, განსაკუთრებით მემცენარეობის, შემდგომი განვითარებისთვის საჭიროა მაღალხარისხიანი და უხვმოსავლიანი კულტურების გამოყენება, თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ტექნიკის დანერგვა, რაც მნიშვნელოვნად აამაღლებს მოსავლიანობას, პროდუქციის ხარისხობრივ მაჩვენებლებს და  მათ კონკურენტუნარიანობას საერთაშორისო ბაზარზე. ზემოაღნიშნული მიმართულებების შესაბამისად საჭიროა […]

სიმინდი, მოსავალი, აგროწესი
მემცენარეობა

სიმინდის მოსავლის აღება

სიმინდის მოსავალი უნდა ავიღოთ სრული სიმწიფის ფაზაში. სრულ სიმწიფეში შესული სიმინდის ღერო თითქმის მთლიანად (ან უმეტეს ნაწილში მაინც) გაყვითლებულია, ღეროსა და ტაროს ირგვლივ შემოხვეული ფუჩეჩი გაყვითლებული და ძრითადად გამხმარია. სიმინდის მარცვალი იღებს ჯიშისა და ჰიბრიდისათვის […]

ბალახები, მარცვლოვანი, საძოვრები
მემცენარეობა

საძოვრებზე გავრცელებული მარცვლოვანი ბალახები

ბუნებრივ სათიბებსა და საძოვრებზე მცენარეთა მრავალნაირი სახეობა იზრდება, რომლებიც სხვადასხვა ბოტანიკურ ოჯახს ეკუთვნის. ყველაზე გავრცელებული ტექნოლოგიური სქემა საკვების აღებისათვის მოიცავს შემდეგ ოპერაციებს: 1. თიბვა, აჩეჩვა, ფოცხვა, აკრება. 2. თიბვა, აჩეჩვა, ფოცხვა, დაწნეხვა, პრესის შეგროვება. სამეურნეო კვებითი და […]

ქერი
მემცენარეობა

ქართული ენდემური ქერის აღდგენა, გამრავლება და შესწავლა ლუდის წარმოებისთვის

ქართული ენდემური ქერის უძველესი კულტურის  ბუნებრივი გენოფონდის გამოვლენა, აღდგენა, შენარჩუნება, გამრავლება და შესწავლა სალუდე მიმართულებით. კვლევის აქტუალობა –  შესწავლილია საქართველოში  გავრცელებული ქერის ჯიშები, მათი სალუდე თვისებები, გავრცელების ზონები და ქიმიური შემადგენლობა. სალუდე ქერის ხარისხის მაჩვენებლები […]

მცენარეთა, ფიზიოლოგია
მემცენარეობა

მცენარეთა ფიზიოლოგია

მცენარის არსებობისა და სიცოცხლისათვის აუცილებელი გარემო კომპონენტებია: მზის სინათლე, სითბო, წყალი, ნიადაგის კვების ელემენტები, ჟანგბადი. სწორედ ეს ფაქტორები მოქმედებენ მცენარის ქსოვილებში მიმდინარე ყველა ფიზიოლოგიურ პროცესზე. მცენარეს ახასიათებს ცოცხალი ორგანიზმის ყველა თვისება: → თვითწარმოქმნა → ენერგოუზრუნველყოფა; […]

კარტოფილი, უკეთესი, მოსავალი, ბიო
მემცენარეობა

კარტოფილის მოსავლის გაუმჯობესების აგროტექნიკური მეთოდები

მოსავლის გაუმჯობესებისთვის გარდა ნაკელისა, კარგ ეფექტს იძლევა ორგანული სასუქის სხვა ფორმებიც, განსაკუთრებით ტორფი. ნიადაგის დამუშავება ხშირ შემთხვევაში კარტოფილის მოსავლის დიდი ნაწილის დაკარგვა ნიადაგის არასწორი დამუშავების შედეგია. ვინაიდან კარტოფილი ნიადაგის ფიზიკურ მდგომარეობას (ფხვიერება, ტენიანობა) დიდ მოთხოვნებს […]