ბრინჯი, აგრო, ტექნოლოგია
მემცენარეობა

ბრინჯი – კულტურის ძირითადი აგროწესები

ბრინჯი – (ლათ. oryza sativa l) – მარცვლეულ კულტურებს შორის ერთ-ერთი გამორჩეული სასურსათო მცენარეა. მის მიერ დაკავებული ფართობის მიხედვით ხორბლის შემდეგ მეორე ადგილი უკავია მსოფლიოში, რომლის 90% მოდის აზიის ქვეყნებზე. მოსავლიანობა 28,4-დან 55 ც/ჰა-ზე მეტს […]

სათითურა, თივა, საკვები
მემცენარეობა

სათითურა – ერთ-ერთი საუკეთესო საკვები ბალახი

სათითურა (ლათ. Dactylis glomerata) მრავალწლიანი, მეჩხებუჩქოვანი, სწორმდგომი, მაღალი (1 მეტრამდე აღწევს), უხვად შეფოთლილი, მარცვლოვანი სათიბი ბალახია. სათითურა ზომიერი კლიმატის მცენარეა, მაგრამ იტანს სიცხესაც. მგრძნობიარეა უთოვლო ზამთრისა და ყინვების მიმართ და ადვილად იყინება. სიცოცხლის ხანგრძლოვობა დიდი […]

კარტოფილი, უკეთესი, მოსავალი, ბიო
მემცენარეობა

კარტოფილის მოსავლის გაუმჯობესების აგროტექნიკური მეთოდები

მოსავლის გაუმჯობესებისთვის გარდა ნაკელისა, კარგ ეფექტს იძლევა ორგანული სასუქის სხვა ფორმებიც, განსაკუთრებით ტორფი. ნიადაგის დამუშავება ხშირ შემთხვევაში კარტოფილის მოსავლის დიდი ნაწილის დაკარგვა ნიადაგის არასწორი დამუშავების შედეგია. ვინაიდან კარტოფილი ნიადაგის ფიზიკურ მდგომარეობას (ფხვიერება, ტენიანობა) დიდ მოთხოვნებს […]

უფხო, შვრიელა, საკვები
მემცენარეობა

უფხო შვრიელა – საუცხოო სათიბი და საძოვარი მცენარე

უფხო შვრიელას (ლათ. Bromus inermis) კვებითი ღირსებით და გავრცელების არეალით ერთ-ერთი პირველი ადგილი უჭირავს მრავალწლიან მარცვლოვან და საკვებ ბალახეულს შორის. უფხო შვრიელა შეიცავს 12,5 % ნედლ პროტეინს, დაახლოებით 50 საკვებ ერთეულს და სხვა ბალახებთან შედარებით […]

კაპუეტა, საკვები, მცენარე
მემცენარეობა

კაპუეტა – ყუათიანი მარცვლოვანი მცენარე

კაპუეტა (ლათ. Agropyron) მეჩხერბუჩქოვანი მარცვლოვანი მცენარეა. გამოირჩევა კარგი ღირსებით, ყუათიანობით. შეიცავს 10- 12% პროტეინს. კაპუეტას თივა შეიცავს 53,2 საკვებ ერთეულს. მონელებადობით იგი შეიძლება შევადარით მდელოს კარგ თივას. მაღალი გვალვაგაძლეობის გამო, კარგად იზრდება სამხრეთ და სტეპის […]

ცულისპირა, საკვები, სიდერატი
მემცენარეობა

ცულისპირა – პარკოსანი საკვები ბალახი და გემრიელი კულტურა

ცულისპირა (ლათ. Lathyrus sativus L) ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ერთწლიანი, პარკოსანი საკვები ბალახია. იძლევა მაღალხარისხოვან მოსავალს და მარცვალს, რომელიც საუცხოო კონცენტრირებული საკვებია. მწვანე მასას ჭამს ყველა სახეობის პირუტყვი. ძალიან ნელა აგროვებს უჯრედისს, ამიტომ სხვა კულტურებთან შედარებით მას […]

ტურნეფსი, საკვები, თალგამი
მემცენარეობა

ტურნეფსი (საკვები თალგამი) – თესვა, მოვლა-მოყვანა

ტურნეფსი, (საკვები თალგამი) ყველა ჯიშის პირუტყვისთვის საკვები ძირხვენა (ლათ. Brassica rapa rapifera) ორწლიანი მცენარეა. სავეგეტაციო პერიოდის ხანგრძლივობა: 1 წელს 70-110 დღე, მეორე წელს 70-90 დღე. დიდხანს არ ინახება, ტენის მოყვარულია, ვერ იტანს გვალვებს და მაღალ […]

საძოვრები
მემცენარეობა

საძოვრები – კულტურული საძოვრის მოწყობა და გამოყენება

კულტურული სათიბ-საძოვარი ეს არის ბუნებრივი ან ნათესი საკვები სავარგული, რომელიც სათანადო მოვლის, გაუმჯობესებისა და რაციონალური გამოყენების პირობებში უზრუნველყოფს ბუნებრივი სათიბ-საძოვართან შედარებით უფრო მეტ, გაცილებით მაღალი ხარისხისა და ნაკლები თვითღირებულების მწვანე მასის მიღებას. საძოვრული საკვები, ან […]

წიწიბურა, გრეჩეხა, აგროწესები
მემცენარეობა

წიწიბურას მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია, ტექნოლოგიური რუკა

წიწიბურას ბოტანიკური და მორფოლოგიური დახასიათება წიწიბურა (Fagópyrum) — მიეკუთვნება ერთწლოვან, იშვიათად მრავალწლოვან მცენარეთა გვარს, მატიტელასებრთა ოჯახს. მისი სამშობლოა შუა და აღმოსავლეთ აზია. აგროტექნიკის თავისებურებიდან გამომდინარე, ფერმერმა უნდა იცოდეს, რომ წიწიბურა ხასიათდება სწრაფი განვითარებით, პირველი ნამდვილი […]