ვაზი, ვენახი, საძირე
მევენახეობა

ფილოქსერაგამძლე ვაზის რეკომენდირებული საძირეები

ვაზისა და ღვინის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნით საქართველოში, როგორც ფილოქსერიან რეგიონში, ვენახი მხოლოდ ნამყენი ნერგით უნდა გაშენდეს, რომლის საფუძველს ფილოქსერაგამძლე საძირეთა სადედეები წარმოადგენს. ფილოქსერაგამძლე საძირეები ახალი ვენახის გაშენებისა და მისი შემდგომი ზრდა-განვითარების, ყურძნის მოსავლიანობის, ნარგაობის […]

ვაზი, ვენახი, ჯიშები, აგროტექნოლოგია
მევენახეობა

ვაზი – დარგვა, ჯიშები, ვენახის გაშენება, მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია

კულტურის ბოტანიკური და აგრობიოლოგიური დახასიათება ვაზი მიეკუთვნება ვაზისებრთა ოჯახს. ბუნებრივად მოზარდი ვაზი მხვიარაა, საყრდენს ულვაშებით ანუ პწკალით ემაგრება; აქვს ყავისფერი ქერქი, რომელიც ზოლ-ზოლად სცილდება. შტამბზე განლაგებულია მრავალწლიანი ტოტები (მხრები), ერთწლიანი რქები და ყლორტები. ფოთლის ყუნწის […]

საკმიელა, საკმეველა, ვაზის, ჯიში, გურია
მევენახეობა

საკმეველა (საკმიელა) – თეთრყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში

საკმეველა (საკმიელა) მაღალხარისხიანი საღვინე ვაზის ჯიშია. წარმოშობა – გურია. ფოთოლი საშუალო სიდიდის, მომრგვალო ან ოდნავ ოვალური ფორმის. სამნაკვთიანი. ფირფიტის ზედაპირი ბურთულისებურია, ქვედა მხარეს ახასიათებს ხშირი შებუსვა. მტევანი ცილინდრულ-კონუსური, არის უფორმო მტევნებიც. მტევნის ყუნწის მუხლიდან ახასიათებს […]

ცოლიკოური, ვაზის, ჯიში, ვენახი, მევენახეობა
მევენახეობა

ცოლიკოური – ქართული ვაზის ჯიში – მევენახეობა

ცოლიკოური ადგილობრივი სტანდარტული ვაზის ჯიშია. იგი ფართოდაა გავრცელებული დასავლეთ საქართველოს მევენახეობის რაიონებში და იძლევა მაღალხარისხოვან სუფრის თეთრ და ბუნებრივად ნახევრადტკბილ სადესერტო ღვინოს. უცხოურ ამპელოგრაფიულ ნაშრომებში ცოლიკოური აღწერილი და მოკლედ დახასიათებულია “თსოლიკოოური”-ს სახელწოდებით. ცოლიკოური სამრეწველო იმერული […]

ვენახის, ნაკვეთის, შერჩევა, ნიადაგები, მევენახეობა
მევენახეობა

სავენახე ადგილისა და ნიადაგების შერჩევა, სავენახე ნიადაგის შერჩევის კრიტერიუმები

სავენახე ფართობის შერჩევა მევენახეობის ყველა ზონაში სავენახე ფართობის შერჩევისას უნდა გავითვალისწინოთ ეკოლოგიური პირობების გავლენა ვაზის მოსავლიანობაზე, მოსავლისა და ღვინომასალის ხარისხზე. აქედან გამომდინარე, დიდი მნიშვნელობა აქვს ჰავის პირობებს, ფერდობების დაქანებას, განწყობას მხარეების მიმართ, სიმაღლეს ზღვის დონიდან, […]

ვენახი, გაშენება, აგრო
მევენახეობა

ვენახის გაშენების ძირითადი საკითხები საქართველოს ამპელოგრაფიის მიხედვით

ახალი ვენახების გაშენებისას ყურადღება უნდა მიექცეს ნაკვეთის რელიეფის თავისებურებას, ექსპოზიციას, სიმაღლეს ზღვის დონიდან, ასათვისებელი ფართობის ნიადაგისა და მიკროკლიმატურ პირობებს, გრუნტის წყლის სიახლოვეს ნიადაგის ზედაპირთან, მცენარეულობის საფარს და სხვ. გარდა ამისა ვენახის გაშენებასთან მჭიდროდაა დაკავშირებული ვაზის […]

მესხური, ვაზის, ჯიში
მევენახეობა

მესხური შავი – წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში

მესხური შავი წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია სუფრის მშრალი ღვინის დასამზადებლად. წარმოშობა: მესხეთი. გამოსადეგია სუფრის მშრალი და არომატული ღვინის დასამზადებლად. ზრდასრული ფოთოლი საშუალო ან საშუალოზე დიდი ზომისაა, მომრგვალო ფორმის, სამნაკვთიანი. ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარი ძარღვები სუსტადაა […]

ასურეთული, ვაზის, ჯიში
მევენახეობა

ასურეთული შავი – წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში

ასურეთული შავი წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია, რომლისგანაც ღია წითელი ფერის, სუფრის მშრალი ღვინო მიიღება. სინონიმები: ასურეთული, შალა. წარმოშობა: ქართლი. მიიღება ღია წითელი ფერის სუფრის მშრალი ღვინო, რომელიც ხასიათდება ხალისიანი მჟავიანობით და კარგი გემოთი. ზრდასრული ფოთოლი […]

ქვევრი
მევენახეობა

რას წარმოადგენს ქვევრის დამღა, რაზე საუბრობენ დამღები?

რას წარმოადგენს ქვევრის დამღა? დამღა ერთგვარი ნიშანია, რომელსაც მექვევრე თავის ნახელავს პირზე ასვამს გამოწვამდე. უნდა აღინიშნოს, რომ დამღა საქართველოში არა მხოლოდ ქვევრებს, არამედ მეთუნეობის სხვა ნაკეთობებსაც უკეთდებოდა, როგორებიცაა: კრამიტი, აგური, თონე, სხვადასხვა ჭურჭელი. თიხის ჭურჭლისა […]