ვაზის, ჯიში
მევენახეობა

ბეგლარის ყურძენი

ბეგლარის ყურძენი – კახური წარმოშობის ვაზის ჯიშია, გამოიყენება თეთრი მშრალ ღვინის დასაამზადებლად. ფოთოლი დიდი, უფრო იშვიათად – საშუალო ზომისაა, მრგვალი, სუსტად ან საშუალოდ დანაკვთული, სამ-ხუთნაკვთიანი, ქვედა მხარე მცირედ ან საშუალოდ დაფარულია ჯაგრისებრ-აბლაბუდისებრი ბუსუსით. ყვავილი ორსქესიანია. […]

ჩიტისთვალა, ვაზი, ვენახი
მევენახეობა

ჩიტისთვალა – ქართული ვაზის ჯიში

ჩიტისთვალა ადგილობრივი, ნაკლებად გავრცელებული ვაზის ჯიშია, იგი იძლევა ხარისხოვან სუფრის თეთრ და სადესერტო ღვინოს. ჯიშის მცირე გავრცელების გამო სინონიმები, როგორც ადგილობრივ მევენახეთა შორის, ისე მევენახეობის ლიტერატურულ წყაროებში ცნობილი არაა. ჩიტისთვალა წარმოქმნილია კულტურულ ვაზის ჯიშების ფორმათა […]

ვაზი, ვენახი, ჯიშები, აგროტექნოლოგია
მევენახეობა

ვაზი – დარგვა, ჯიშები, ვენახის გაშენება, მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია

კულტურის ბოტანიკური და აგრობიოლოგიური დახასიათება ვაზი მიეკუთვნება ვაზისებრთა ოჯახს. ბუნებრივად მოზარდი ვაზი მხვიარაა, საყრდენს ულვაშებით ანუ პწკალით ემაგრება; აქვს ყავისფერი ქერქი, რომელიც ზოლ-ზოლად სცილდება. შტამბზე განლაგებულია მრავალწლიანი ტოტები (მხრები), ერთწლიანი რქები და ყლორტები. ფოთლის ყუნწის […]

ვენახის, ნაკვეთის, შერჩევა, ნიადაგები, მევენახეობა
მევენახეობა

სავენახე ადგილისა და ნიადაგების შერჩევა, სავენახე ნიადაგის შერჩევის კრიტერიუმები

სავენახე ფართობის შერჩევა მევენახეობის ყველა ზონაში სავენახე ფართობის შერჩევისას უნდა გავითვალისწინოთ ეკოლოგიური პირობების გავლენა ვაზის მოსავლიანობაზე, მოსავლისა და ღვინომასალის ხარისხზე. აქედან გამომდინარე, დიდი მნიშვნელობა აქვს ჰავის პირობებს, ფერდობების დაქანებას, განწყობას მხარეების მიმართ, სიმაღლეს ზღვის დონიდან, […]

საკმიელა, საკმეველა, ვაზის, ჯიში, გურია
მევენახეობა

საკმეველა (საკმიელა) – თეთრყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში

საკმეველა (საკმიელა) მაღალხარისხიანი საღვინე ვაზის ჯიშია. წარმოშობა – გურია. ფოთოლი საშუალო სიდიდის, მომრგვალო ან ოდნავ ოვალური ფორმის. სამნაკვთიანი. ფირფიტის ზედაპირი ბურთულისებურია, ქვედა მხარეს ახასიათებს ხშირი შებუსვა. მტევანი ცილინდრულ-კონუსური, არის უფორმო მტევნებიც. მტევნის ყუნწის მუხლიდან ახასიათებს […]

ახმეტის, მწვანე
მევენახეობა

ადგილწარმოშობის დასახელება „ახმეტის მწვანე“

1772 წლის გაზაფხულზე, გერმანელი მეცნიერი, აკადემიკოსი იოჰან გიულდენშტედტი ერეკლე მეფეს კახეთში მოგზაურობის დროს ახლდა თან. აკადემიკოსი გაოცებული დარჩა ვენახების სიმრავლით, მოვლის მაღალი კულტურით. მოგვიანებით, მან საკუთარ ჩანაწერებშიც დატოვა კახეთში მიღებული შთაბეჭდილებები და დღემდე ანდერძად ითვლება […]

ცოლიკოური, ვაზის, ჯიში, ვენახი, მევენახეობა
მევენახეობა

ცოლიკოური – ქართული ვაზის ჯიში – მევენახეობა

ცოლიკოური ადგილობრივი სტანდარტული ვაზის ჯიშია. იგი ფართოდაა გავრცელებული დასავლეთ საქართველოს მევენახეობის რაიონებში და იძლევა მაღალხარისხოვან სუფრის თეთრ და ბუნებრივად ნახევრადტკბილ სადესერტო ღვინოს. უცხოურ ამპელოგრაფიულ ნაშრომებში ცოლიკოური აღწერილი და მოკლედ დახასიათებულია “თსოლიკოოური”-ს სახელწოდებით. ცოლიკოური სამრეწველო იმერული […]

ჭაჭა
მევენახეობა

გეოგრაფიული აღნიშვნა „ჭაჭა“

ჭაჭის არაყზე ამბობენ, რომ ამ „მათრობელა სითხეს“ შეუძლია იდეალურად დაახასიათოს ქართველი კაცის ბუნება – „კახური ჭაჭა ზუსტად ისეთივე სასმელია, როგორიცაა ბუნებით კახელი გლეხი. ჭაჭა ნელა, თანდათანობით ათრობს ადამიანს და ისეთივე „დინჯია“, როგორც მისი გამომხდელი. მეგრული […]

ვენახი, გაშენება, აგრო
მევენახეობა

ვენახის გაშენების ძირითადი საკითხები საქართველოს ამპელოგრაფიის მიხედვით

ახალი ვენახების გაშენებისას ყურადღება უნდა მიექცეს ნაკვეთის რელიეფის თავისებურებას, ექსპოზიციას, სიმაღლეს ზღვის დონიდან, ასათვისებელი ფართობის ნიადაგისა და მიკროკლიმატურ პირობებს, გრუნტის წყლის სიახლოვეს ნიადაგის ზედაპირთან, მცენარეულობის საფარს და სხვ. გარდა ამისა ვენახის გაშენებასთან მჭიდროდაა დაკავშირებული ვაზის […]