ვაზი, საძირე, სანამყენე
მევენახეობა

ვაზის საძირე რქების და სანამყენე მასალის აჭრა, დამზადება და შენახვა

ვაზის საძირე ლერწი აიჭრება შემოდგომით, ფოთოლცვენიდან ორი კვირის შემდეგ. აჭრის დროს ვაზს აცლიან ყველა რქას, უტოვებენ 2-3 კვირტს. ამისათვის რქებს წინასწარ ათავისუფლებენ მავთულისაგან, ნამხრევისა და პწკალისაგან, რქას აცლიან აგრეთვე მოუმწიფებელი წვერის ნაწილს, შემდეგ ლერწს გამოიტანენ, […]

ჯავახეთურა, ვაზი
მევენახეობა

ჯავახეთურა – ქართული ვაზის ჯიში

აჭარაში გავრცელებულ თეთრყურძნიან ვაზის ჯიშებს შორის ჯავახეთურა განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს, როგორც საადრეო და ამავე დროს მაღალხარისხოვანი სუფრის ყურძნის ჯიში. იგი ასწლოვან მაღლარებად იყო გავრცელებული სოფ. ჩაოსა და ფურთიოს მიდამოებში (ხულოს რ-ნი). წერილობითი მასალები აჭარაში ჯავახეთურას გავრცელების […]

მევენახეობა, არეალი, საქართველო, გეოგრაფია, ვენახი, ვაზი
მევენახეობა

საქართველოს მევენახეობის გეოგრაფიული არეალი და რეგიონები

ჩვენს პლანეტაზე ვაზის კულტურის გავრცელების (სამხრეთით 36-39° და ჩრდ. განედის 51-52°) არეალში საქართველოს ერთ-ერთი საუკეთესო (აღმოსავლეთ გრძედის 40°05I_46°44I და ჩრდილოეთ განედის 41°07I_43°35I) ადგილი უკავია. ვაზის ვერტიკალური გავრცელება ამ ტერიტორიაზე ზღვის დონიდან 1200 მეტრამდე აღწევს; სამეწარმეო […]

ვაზი, ვენახი, საძირე
მევენახეობა

ფილოქსერაგამძლე ვაზის რეკომენდირებული საძირეები

ვაზისა და ღვინის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნით საქართველოში, როგორც ფილოქსერიან რეგიონში, ვენახი მხოლოდ ნამყენი ნერგით უნდა გაშენდეს, რომლის საფუძველს ფილოქსერაგამძლე საძირეთა სადედეები წარმოადგენს. ფილოქსერაგამძლე საძირეები ახალი ვენახის გაშენებისა და მისი შემდგომი ზრდა-განვითარების, ყურძნის მოსავლიანობის, ნარგაობის […]

ვაზი, ვენახი, ჯიშები, აგროტექნოლოგია
მევენახეობა

ვაზი – დარგვა, ჯიშები, ვენახის გაშენება, მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია

კულტურის ბოტანიკური და აგრობიოლოგიური დახასიათება ვაზი მიეკუთვნება ვაზისებრთა ოჯახს. ბუნებრივად მოზარდი ვაზი მხვიარაა, საყრდენს ულვაშებით ანუ პწკალით ემაგრება; აქვს ყავისფერი ქერქი, რომელიც ზოლ-ზოლად სცილდება. შტამბზე განლაგებულია მრავალწლიანი ტოტები (მხრები), ერთწლიანი რქები და ყლორტები. ფოთლის ყუნწის […]

ვენახის, ნაკვეთის, შერჩევა, ნიადაგები, მევენახეობა
მევენახეობა

სავენახე ადგილისა და ნიადაგების შერჩევა, სავენახე ნიადაგის შერჩევის კრიტერიუმები

სავენახე ფართობის შერჩევა მევენახეობის ყველა ზონაში სავენახე ფართობის შერჩევისას უნდა გავითვალისწინოთ ეკოლოგიური პირობების გავლენა ვაზის მოსავლიანობაზე, მოსავლისა და ღვინომასალის ხარისხზე. აქედან გამომდინარე, დიდი მნიშვნელობა აქვს ჰავის პირობებს, ფერდობების დაქანებას, განწყობას მხარეების მიმართ, სიმაღლეს ზღვის დონიდან, […]

ვენახი, გაშენება, აგრო
მევენახეობა

ვენახის გაშენების ძირითადი საკითხები საქართველოს ამპელოგრაფიის მიხედვით

ახალი ვენახების გაშენებისას ყურადღება უნდა მიექცეს ნაკვეთის რელიეფის თავისებურებას, ექსპოზიციას, სიმაღლეს ზღვის დონიდან, ასათვისებელი ფართობის ნიადაგისა და მიკროკლიმატურ პირობებს, გრუნტის წყლის სიახლოვეს ნიადაგის ზედაპირთან, მცენარეულობის საფარს და სხვ. გარდა ამისა ვენახის გაშენებასთან მჭიდროდაა დაკავშირებული ვაზის […]

ევენახეობა, მეღვინეობა, საქართველო
PDF

მევენახეობა – მეღვინეობა გურია-სამეგრელოში, აჭარაში და აფხაზეთში

წიგნი წარმოადგენს ცნობილი ქართველი აგრონომის ერმილე ნაკაშიძის მიერ 1929 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომის „მევენახეობა – მეღვინეობა გურია-სამეგრელოში, აჭარაში და აფხაზეთში“ მეორე გამოცემას. წიგნში განხილულია დასავლეთ საქართველოს რეგიონების – გურიის, სამეგრელოს, აჭარისა და აფხაზეთის – მევენახეობისა და […]

მუკუზანი, საფერავი, მიკროზონა
მევენახეობა

მევენახეობის სპეციფიკური ზონა – მუკუზანი

გეოგრაფიული მდებარეობა – მევენახეობის სპეციფიკური ზონა „მუკუზანი“ მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოში, შიდა კახეთში, გურჯაანის მუნიცი­­პალიტეტში. იგი განთავსებულია მდ. ალაზნის ხეობის მარჯვენა სანაპიროზე, ცივ-გომბორის ქედის ჩრდილო-აღმოსავლეთ დაქანებაზე, ზღვის დონიდან 400 – 650 მ სიმაღლის ფარგლებში. ჩრდილო-აღმოსავლეთისკენ და […]