მანდარინის ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი აჭარის რეგიონში

მანდარინი, ბაზარი, კვლევა

მანდარინი წარმოადგენს ერთ-ერთ მთავარ აგრო-სასურსათო პროდუქტს, რომელიც ექსპორტზე გადის და ყოველწლიურად შემოსავლები მოაქვს საქართველოს ეკონომიკისთვის.

მიუხედავად ამისა, დარგში არსებობს უამრავი გამოწვევა, რაც საჭიროებს კომპლექსურ მიდგომებს ამ დარგის ღირებულებათა ჯაჭვის თითოეულ რგოლში, იმისათვის რათა დარგმა უპასუხოს თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკის გამოწვევებს და კონკურენტუნარიანი გახდეს.

კვლევის უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს აჭარის რეგიონისათვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურის – მანდარინის ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი,  რათა განისაზღვროს თუ რა პოტენციალი გააჩნია მანდარინის წარმოება-გადამუშავების ინდუსტრიას საქართველოში.

კვლევის მიზანია რომ მოახდინოს მანდარინის ღირებულებათა ჯაჭვის აღწერა, მანდარინის წარმოებიდან მის საბოლოო მომხმარებლამდე, გამოკვეთოს ის შეზღუდვები და უპირატესობები რაც მანდარინის ღირებულებათა ჯაჭვს გააჩნია. საბოლოოდ კი მათზე დაყრდნობით შეიმუშავოს რეკომენდაციები დარგის განვითარებისათვის.

დაკლიკეთ დოკუმენტზე (ფოტოზე) და წაიკითხეთ

მანდარინი, ბაზარი, მოვლა

იხილეთ აგრეთვე: ჟოლოს ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი მცხეთა-მთიანეთში

თქვენი რეკლამა