რძის, პირველადი, გადამუშავება
PDF

რძის მიღება და პირველადი დამუშავება

ფერმერების მიერ წარმოებული რძე მიეწოდება გადამამუშავებელ საწარმოს, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს დადგენილ მოთხოვნებს სანიტარულ-ჰიგიენური თვალსაზრისით, ხოლო მისგან მიღებული რძის პროდუქტები უნდა უზრუნველყოფდეს მის უვნებლობასა და კეთილხარისხოვნებას. შესაბამისი სანიტარულ–ვეტერინარული წესების დაცვით, რძე უნდა იყოს მიღებული ჯანმრთელი ფურებიდან. […]

კრამიტი, მზის, პანელი
AgroPlus

მზის პანელი – კრამიტი

ალტერნატიური ტექნოლოგიები ყოველდღიურად ვითარდება, ვისაც არ მოსწონდა მზის პანელების გარეგნული სახე, ალბათ კმაყოფილი დარჩება იტალიელთა მიერ 2016 წელს შექმნილი პანელით. მათ შექმნეს მზის პანელი – კრამიტი! ტრადიცული არქიტექტურისთვის დამახასიათებელი გადახურვის საშუალება კრამიტი, დღესაც აქტიურად გამოიყენება […]

ტექნოლოგია
AgroPlus

როგორ ღებავდნენ გურულები ძაფს და ქსოვილებს

ძუძუანას (ჭიათურა) გამოქვაბულში მომუშავე არქეოლოგებმა, პალეოლითის ხანის ადამიანთა ნასახლარის გათხრების დროს, სელის ბოჭკოსაგან დაგრეხილი ძაფის ნაშთებს მიაკვლიეს. ეს აღმოჩენა 2009 წელს მოხდა და 2011 წელს იგი კაცობრიობის ყველაზე მნიშვნელოვან 10 აღმოჩენაში შეიყვანეს. ეს ძაფი საქართველოში […]

ჩირი, შრობა, ხილი
AgroPlus

სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შრობის აქტუალური პრობლემები საქართველოში

საქართველოს ეკონომიკის აღმავლობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობის მკვეთრი ზრდა. ამასთან დაკავშირებით აქტუალურია მიღებული მოსავლის მინიმალური დანაკარგებით ათვისება, რისთვისაც საკონსერვო ქარხნების აღორძინებასთან ერთად აუცილებელია ნედლეულის მიმღები (დამამზადებელი) პუნქტების აღჭურვა მაღალმწარმოებლური თანამედროვე საშრობი ტექნიკით. შრობა […]

საძოვრები, გაძოვება
ფერმერთა სკოლა

ბალახნარის გაძოვების ჯერადობა და მასზე მოქმედი ფაქტორები

ნაშრომში განხილულია ბუნებრივი საძოვრის ბალახნარის რაციონალური გამოყენების აქტუალური საკითხები, რომლის ერთ-ერთ მთავარ წინაპირობას წარმოადგენს, ძოვების პერიოდში, საძოვარზე ცხოველის გარკვეული რაოდენობის გამოკვება მათი პროდუქტიულობის შემცირებისა და ბალახნარის გაუარესების გარეშე, დატვირთვისა და სიმჭიდროვის სწორი მაჩვენებლების დადგენა. საკვები […]

ბრინჯი, აგრო, ტექნოლოგია
მემცენარეობა

ბრინჯი – კულტურის ძირითადი აგროწესები

ბრინჯი – (ლათ. oryza sativa l) – მარცვლეულ კულტურებს შორის ერთ-ერთი გამორჩეული სასურსათო მცენარეა. მის მიერ დაკავებული ფართობის მიხედვით ხორბლის შემდეგ მეორე ადგილი უკავია მსოფლიოში, რომლის 90% მოდის აზიის ქვეყნებზე. მოსავლიანობა 28,4-დან 55 ც/ჰა-ზე მეტს […]

სათითურა, თივა, საკვები
მემცენარეობა

სათითურა – ერთ-ერთი საუკეთესო საკვები ბალახი

სათითურა (ლათ. Dactylis glomerata) მრავალწლიანი, მეჩხებუჩქოვანი, სწორმდგომი, მაღალი (1 მეტრამდე აღწევს), უხვად შეფოთლილი, მარცვლოვანი სათიბი ბალახია. სათითურა ზომიერი კლიმატის მცენარეა, მაგრამ იტანს სიცხესაც. მგრძნობიარეა უთოვლო ზამთრისა და ყინვების მიმართ და ადვილად იყინება. სიცოცხლის ხანგრძლოვობა დიდი […]

კაპუეტა, საკვები, მცენარე
მემცენარეობა

კაპუეტა – ყუათიანი მარცვლოვანი მცენარე

კაპუეტა (ლათ. Agropyron) მეჩხერბუჩქოვანი მარცვლოვანი მცენარეა. გამოირჩევა კარგი ღირსებით, ყუათიანობით. შეიცავს 10- 12% პროტეინს. კაპუეტას თივა შეიცავს 53,2 საკვებ ერთეულს. მონელებადობით იგი შეიძლება შევადარით მდელოს კარგ თივას. მაღალი გვალვაგაძლეობის გამო, კარგად იზრდება სამხრეთ და სტეპის […]

ტურნეფსი, საკვები, თალგამი
მემცენარეობა

ტურნეფსი (საკვები თალგამი) – თესვა, მოვლა-მოყვანა

ტურნეფსი, (საკვები თალგამი) ყველა ჯიშის პირუტყვისთვის საკვები ძირხვენა (ლათ. Brassica rapa rapifera) ორწლიანი მცენარეა. სავეგეტაციო პერიოდის ხანგრძლივობა: 1 წელს 70-110 დღე, მეორე წელს 70-90 დღე. დიდხანს არ ინახება, ტენის მოყვარულია, ვერ იტანს გვალვებს და მაღალ […]