ბალახი, ბალახნარევი, მეცხოველეობა
PDF

ბალახნარევების გამოყენება

მეცხოველეობისათვის საჭირო მაღალყუათიანი და ვიტამინებით მდიდარი საკვები ბაზის შესაქმნელად ნათეს საკვებ ბალახებს უდიდესი მნიშვნელობა აქვთ. ბალახები ყველაზე ეფექტიანად გამოიყენება საკვებ კულტურათა შორის. მათგან მიიღება მაღალი კვებითი ღირებულების თივა. ამასთან, ნათესი ბალახები ვიტამინებით მდიდარი საუკეთესო საძოვარი […]

საძოვრები, გაძოვება
ფერმერთა სკოლა

ბალახნარის გაძოვების ჯერადობა და მასზე მოქმედი ფაქტორები

ნაშრომში განხილულია ბუნებრივი საძოვრის ბალახნარის რაციონალური გამოყენების აქტუალური საკითხები, რომლის ერთ-ერთ მთავარ წინაპირობას წარმოადგენს, ძოვების პერიოდში, საძოვარზე ცხოველის გარკვეული რაოდენობის გამოკვება მათი პროდუქტიულობის შემცირებისა და ბალახნარის გაუარესების გარეშე, დატვირთვისა და სიმჭიდროვის სწორი მაჩვენებლების დადგენა. საკვები […]

მემცენარეობა

ესპარცეტის მოვლა – მოყვანა ბიოლოგიური მეთოდებით

სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფ. დუზაგრამას საცდელ-ექსპერიმენტული ბაზის ნაკვეთზე  დაითესა ესპარცეტი 2022 წლის მარტს ესპარცეტის მოსავლიანობაზე ბიოპრეპარატების გავლენის შესწავლის მიზნით გამოიცდება სხვადასხვა ტიპის ბიოპრეპარატები, რომლებიც გამოყენებული იქნა ნიადაგის გასანოყიერებლად და აღმოცენებულ მცენარეთა […]

მემცენარეობა

კარტოფილის ჯიშებისა და კლონების შესწავლა და სელექცია საქართველოში

კარტოფილის ჯიშებისა და სიპ (CIP) ის კლონების შესწავლა და სელექცია საქართველოში (2018 წელი). შესავალი კარტოფილის კულტურაზე მრავალი დაწერილა და ასევე ინტენსიურად მიმდინარეობდა მისი კვლევა და შეწავლა, მაგრამ 90 იანებში დაწყებულმა სტაგნაციამ სოფლის მეურნეობის მეცნიერულ განვითარებაში, […]

ძიძო, საკვები, პარკოსანი
მემცენარეობა

ძიძო – მრავალწლოვანი პარკოსანი ბალახი

ძიძო (Melilotus) მრავალწლოვანი პარკოსანი ბალახია და საკვებ ნივთიერებათა თითქმის ისეთივე შემადგენლობით ხასიათდება, როგორც სხვა პარკოსანი ბალახები, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ ჭამადობის მიხედვით ის მცირედ ჩამოუვარდება სხვა ბალახებს, რადგან შეიცავს ძლიერ სუნიან არომატულ ნივთიერებას კუმარინს, რომელსაც […]

ბრინჯი, აგრო, ტექნოლოგია
მემცენარეობა

ბრინჯი – კულტურის ძირითადი აგროწესები

ბრინჯი – (ლათ. oryza sativa l) – მარცვლეულ კულტურებს შორის ერთ-ერთი გამორჩეული სასურსათო მცენარეა. მის მიერ დაკავებული ფართობის მიხედვით ხორბლის შემდეგ მეორე ადგილი უკავია მსოფლიოში, რომლის 90% მოდის აზიის ქვეყნებზე. მოსავლიანობა 28,4-დან 55 ც/ჰა-ზე მეტს […]

საძოვრები
მემცენარეობა

საძოვრები – კულტურული საძოვრის მოწყობა და გამოყენება

კულტურული სათიბ-საძოვარი ეს არის ბუნებრივი ან ნათესი საკვები სავარგული, რომელიც სათანადო მოვლის, გაუმჯობესებისა და რაციონალური გამოყენების პირობებში უზრუნველყოფს ბუნებრივი სათიბ-საძოვართან შედარებით უფრო მეტ, გაცილებით მაღალი ხარისხისა და ნაკლები თვითღირებულების მწვანე მასის მიღებას. საძოვრული საკვები, ან […]

ტურნეფსი, საკვები, თალგამი
მემცენარეობა

ტურნეფსი (საკვები თალგამი) – თესვა, მოვლა-მოყვანა

ტურნეფსი, (საკვები თალგამი) ყველა ჯიშის პირუტყვისთვის საკვები ძირხვენა (ლათ. Brassica rapa rapifera) ორწლიანი მცენარეა. სავეგეტაციო პერიოდის ხანგრძლივობა: 1 წელს 70-110 დღე, მეორე წელს 70-90 დღე. დიდხანს არ ინახება, ტენის მოყვარულია, ვერ იტანს გვალვებს და მაღალ […]

სოიო, სოია
მემცენარეობა

სოია (სოიო) – მოვლა, მოყვანა და რამდენიმე ჯიში

სოიას წარმოშობა -გამოყენება წარმოშობით სოია (ლათ. Glycine) სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის კულტურაა. მისი ველური ფორმები ნაპოვნია ჩინეთში, კორეასა და იაპონიაში. სოია საქართველოში XIX საუკუნის ბოლოს გავრცელდა და მალევე მოიპოვა აღიარება. სოიას თესლი შეიცავს: ცილებს 28-45%,  ცხიმს 12-25% […]