სამრეწველო მეფუტკრეობა

მეფუტკრეობა, ბიზნესი

სამრეწველო მეფუტკრეობის გზამკვლევში წაიკითხვათ:

ძირითადი სეზონური სამუშაოები საფუტკრეში

საზაფხულო სამუშაოები საფუტკრეში; საშემოდგომო სამუშაოები; ფუტკრის ოჯახების ზამთრობა; საგაზაფხულო სამუშაოები საფუტკრეში.

მეფუტკრეობის ინვენტარი

სკები და ჩარჩოები; ფუტკრის მოვლის თავისებურებები სხვადასხვა კონსტრუქციის სკებში.

ფუტკრის ძირითადი დაავადებების მკურნალობა ბიომეთოდებით

ვაროატოზის საწინააღმდეგო ფიზიკური მეთოდები; ვაროატოზის საწინააღმდეგოდ ბიოლოგიური (მცენარეული, ორგანული წარმოშობის) საშუალებების მოხმარება; ვაროატოზის საწინააღმდეგო ზოოტექნიკური მეთოდები; ნოზემატოზის პროფილაქტიკა ბიომეთოდებით.

ფუტკრის ოჯახის კვება

ფუტუკრის საკვები ბაზა და საფუტკრე ადგილის შერჩევა; ფუტკრის ოჯახის სეზონური მოთხოვნილება საკვებზე.

ფუტკრის ოჯახების გამრავლება

სანაშენე საქმიანობა მეფუტკრეობაში; ფუტკრის ბუნებრივი გამრავლება (ნაყარობა); ფუტკრის ოჯახების ხელოვნური გამრავლება.

მეფუტკრეობის სხვა პროდუქციის წარმოება

ყვავილის მტვერი, მისი წარმოება და შენახვა; ცვილი, მისი გადამუშავება; დინდგელი – მისი წარმოება, შენახვა, გამოყენება; ფუტკრის შხამი; ამანათნაყარების წარმოება.

დაკლიკეთ დოკუმენტზე (ფოტოზე) და წაიკითხეთ

კრედო ბანკი