დაფნა, მოვლა, მოყვანა, პლანტაცია
მემცენარეობა

დაფნა – დაფნის მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგია

კულტურის ბოტანიკური და აგრობიოლოგიური დახასიათება დაფნა – (Laurus-ს) – მცენარეთა გვარის და დაფნისებრთა ოჯახის (Lauracaes) წარმომადგენელი მრავალწლიანი ხე ან ბუჩქოვანი მცენარეა. 2-12 (ზოგჯერ 20 მ-მდე) სიმაღლის ხე ან ბუჩქია. ველურად იზრდება (ან გაველურებულია) კოლხეთსა და […]

სიმინდი, ყანა, კვება, განოყიერება
მემცენარეობა

სიმინდის განოყიერების (კვების) სისტემა

სიმინდის სახალხო სამეურნეო მნიშვნელობა სიმინდი მარცლოვან კულტურათა შორის ყველაზე მაღალმოსავლიანი და დიდი პოტენციალური შესაძლებლობების მქონე სამარცვლე და სასილოსე კულტურაა. მისი ნათესი ფართობები ჩვენს ქვეყანაში ყველა მარცვლეული კულტურების ხვედრით წილზე მეტია, თუმცა საშუალო საჰექტარო მოსავალი ბევრად […]

ხორბალი
მემცენარეობა

საშემოდგომო ხორბლის მოთხოვნილება გარემო პირობების მიმართ

საშემოდგომო ხორბალი ძირითადად თბილზამთრიან რაიონებში მოჰყავთ. მისი თესლის გაღივება იწყება 1-20 ტემპერატურაზე, მაგრამ აღმოცენებისა და ნორმალური ზრდა-განვითარებისათვის საჭიროა 12-150C . ხორბლის ბარტყობა ნორმალურად მიმდინარეობს 8-100 პირობებში, ხოლო 3-40 წყვეტს ვეგეტაციას. მასზე უარყოფითად მოქმედებს დღეღამური ტემპერატურის […]

შვრია
მემცენარეობა

მეტი ყურადღება შვრიის კულტურას (თესვის შესახებ)

გავრცელება    შვრია ეკუთვნის ძველი კულტურების რიცხვს, მაგრამ მისი მოყვანა ხორბალთან, ქერთან და ფეტვთან შედარებით გვიან დაიწყო. შვრია ევროპული ქვეყნებისათვის უფრო ადრე გახდა ცნობილი, რადგან ჩრდილოეთის ქვეყნები უფრო ტენით მდიდარია. ამიტომ შვრია ფართოდაა გავრცელებული გერმანიაში, ნორვეგიაში […]

მემცენარეობა

საშემოდგომო ხორბლის მოვლა-მოყვანის „ბიოაგროს“ ტექნოლოგიური სქემა

საშემოდგომო ხორბლის „ბიოაგროს“ ტექნოლოგიური მეთოდით მოვლა-მოყვნის ზოგადი სქემა. ხორბალი ის უპირველესი კულტურაა, რომელიც ადამიანთა ცხოვრებაში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს და კვებითი ღირებულებიდან გამომდინარე, ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტია. საქართველოში ხორბლის მოყვანის საუკუნოვანი ტრადიცია გვაქვს. დღეს ჩემი სტატია საშემოდგომო […]

წეკო, თესვა
მემცენარეობა

წეკო – ბოტანიკური და ბიოლოგიური დახასიათება, თესვა

სახალხო-სამეურნეო მნიშვნელობა წეკო მნიშვნელოვანი ტექნიკური მცენარეა. მისი ფოთლები შეიცავს დიდი რაოდენობით ნიკოტნს და ორგანულ მჟავებს. წეკოს თანამედროვე ჯიშის ფოთლებში 5-დან 15%-მდე ნიკოტინია და 25-20%-მდე ორგანული მჟავები, მათ შორის 10%-ზე მეტს ლიმონმჟავას შეადგენს, წეკოს ფოთოლში ორჯერ […]

სტევია
მემცენარეობა

სტევია – კულტურა, გამრავლება, მნიშვნელობა

სტევია საქართველოში დასავლეთ საქართველოს აგროსამრეწველო სექტორის მყარი სანედლეულო ბაზის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია ადგილობრივი ნიადაგობრივ-კლიმატური პირობებისადმი მისადაგებული ტრადიციული და არატრადიციული სასოფლო-სამეურნეო კულტურების გამოვლენა და გავრცელება. მათი ჩანაცვლება უმეტესწილად ამორტიზირებულ არარენტაბელურ პლანტაციებში, რომლებზეც დღეისათვის გაშენებულია ერთწლიანი და მრავალწლიანი […]

მემცენარეობა

საშემოდგომო ხორბალი – თესვა, მოვლა, მოყვანა

ხორბლის მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგია ხორბალი მთელ მსოფლიოში მეტად მნიშვნელოვანი კულტურაა. ადამიანისთვის საჭირო სასურსათო პროდუქტთა შორის პურს გამორჩეული და განსაკუთრებული ადგილი უკავია, რის გამოც ხორბლის მარცვალზე მოთხონილება ყველაზე მაღალია. საქართველო აღიარებულია ხორბლის წარმოშობის პირველად კერად. ქართველ […]

ქერი
მემცენარეობა

საშემოდგომო ქერის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია

საშემოდგომო ქერი – მოყავთ როგორც საფურაჟედ ასევე საბურღულედ. მოსავლიანობით საშემოდგომო ქერი მისი მოყვანის რეგიონებში მნიშვნელოვნად აღემატება საგაზაფხულო ქერს. ეს იმით აიხსენება, რომ საშემოდგომო ქერი შემოდგომაზე მოსულ ნალექებთან ერთად ამომწურავად ითვისებს ზამთარ-გაზაფხულის ნალექებსაც. ბარტყობაც უფრო ძლიერია […]