მემცენარეობა

ქართული ხორბალი

საქართველო ვაზისა და ხორბლის წარმოშობის ქვეყანაა. კოლხეთის ტერიტორიაზე ჩატარებული გათხრების დროს, ძველი ადამიანების სადგომებსა და სამარხებში, აღმოჩენილია (ძვ. წელთაღრიცხვით) V-VI ათასწლეულის დანახშირებული ხორბლის მარცვლების ნიმუშები. სამყაროში არსებულ ხორბლის გვარში შემავალი 27 სახეობიდან, საქართველოში გვხვდება და […]

რაფსი
მემცენარეობა

რაფსი ზეთოვანი და თაფლოვანი კულტურა – რაფსის მოყვანა

ზოგადი ინფორმაცია რაფსი უძველესი ზეთოვანი და თაფლოვანი კულტურაა. მისი ფართობები ევროპაში სულ უფრო იზრდება, ვინაიდან სხვა ღირსებებთან (სასურსათო, ტექნიკური ზეთი, სამარხვო და დიეტური სურსათი, მეცხოველეობის საკვები) ერთად რაფსისგან მეწარმეები ბიოდიზელსაც ამზადებენ. დღეისათვის ევროპელი მეურნეები რაფსის […]

თესვა, თესლი, სათესი, თესვის
მემცენარეობა

რა უნდა ვიცოდეთ მცენარეთა თესვისა და სათესლე მასალის შესახებ

თესლი მცენარის ბიოლოგიური და სამეურნეო თვისებების მატარებელი ორგანიზმია. ამიტომ მათ ხარისხზე მნიშვნელოვან წილად დამოკიდებულია მიღებული მოსავლის სიდიდე და ხარისხი. არჩევენ თესლის ჯიშურ, თესვით და მოსავლიანობით თვისებებს. ჯიშურ მემკვიდრეობით თვისებებში იგულისხმება მათი კუთვნილება გარკვეულ ჯიშთან, ჯიშური […]

ბალახები
მემცენარეობა

მრავალწლოვანი ბალახები საქართველოს ბუნებრივ-კლიმატურ პირობებში

მრავალწლოვან ბალახებს მინდვრად საკვებწარმოების გადიდებისა და მისი ხარისხის გაუმჯობესების საქმეში გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. პირუტყვის საკვებად მისი გამოყენების ფორმა მრავალგვარია: მწვანე საკვებად, თივად, მაღალი ხარისხის სენაჟის და სილოსის დასამზადებლად, საძოვრად და სხვა. განუზომლად დიდია მათი როლი […]

ხორბალი, ჭვავი, ქერი, შვრია
მემცენარეობა

მარცვლეული კულტურების ზოგადი დახასიათება

მარცვლეულ კულტურებს შორის წამყვანი ადგილი ხორბალს უკავია. მისგან გამომცხვარი პური წარმოადგენს კვების ძირითად პროდუქტს. იგი ყოველდღიური სურსათია ადამიანისათვის, მასზე მოთხოვნილება ყოველწლიურად იზრდება. ამიტომ, დღეს მწვავედ დგას საკითხი (განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში) პლანეტის მოსახლეობის პურით მომარაგებაზე. საკითხს […]

სნაწვერალო, შუალედური, თესვა, მოყვანის, სქემა
მემცენარეობა

შუალედური კულტურების თესვა-მოყვანის რეკომენდირებული ჯგუფები

შუალედური კულტურების თესვა-მოყვანის რეკომენდირებული ჯგუფები ზონებისა და თესვის ვადების გათვალისწინებით. მეცხოველეობის მტკიცე საკვები ბაზის შექმნისა და განმტკიცების ერთ-ერთი მძლავრი საშუალებაა შუალედური კულტურები თესვა-გამოყვანის გაფართოება, რაც მიწის ინტენსიურად გამოყენების გზით, ერთი და იგივე ფართობზე, ძირითადი კულტურებისაგან […]

დაფნა, მედაფნეობა, დანადგარი
მემცენარეობა

მედაფნეობის შემდგომი განვითარებისა და რენტაბელობის ასამაღლებლად

საქართველოში სოფლის მეურნეობის ცალკეული დარგების, განსაკუთრებით მემცენარეობის, შემდგომი განვითარებისთვის საჭიროა მაღალხარისხიანი და უხვმოსავლიანი კულტურების გამოყენება, თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ტექნიკის დანერგვა, რაც მნიშვნელოვნად აამაღლებს მოსავლიანობას, პროდუქციის ხარისხობრივ მაჩვენებლებს და  მათ კონკურენტუნარიანობას საერთაშორისო ბაზარზე. ზემოაღნიშნული მიმართულებების შესაბამისად საჭიროა […]

ტრიტიკალე, თესვა
მემცენარეობა

ტრიტიკალეს მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგია

ხორბლის და ჭვავის შეჯვარების შედეგად, გასული საუკუნის დასაწყისში, მეცნიერებმა შექმნეს ახალი კულტურული გვარი ტრიტიკალე – Triticale (ხორბალი -Triticum და ჭვავი – Secale). ტრიტიკალე წარმოადგენს ჭვავის და ხორბლის ამფიდიპლოიდურ ჰიბრიდს, რომელიც არ არის მარცვლოვანი მცენარეების ბუნებრივი […]

ოსპი, თესვა, დარგვა
მემცენარეობა

ოსპის წარმოება და ტექნოლოგიური რუკა

ოსპი Lens esculenta Lens culinaris არის ერთ-ერთი ყველაზე უძველესი პარკოსანი კულტურა, რომლის მოყვანა დადასტურებულია უძველეს დროში. ცილის შემცველობით ის სჯობნის ლობიოს, ბარდას, მუხუდოს და სხვა სამარცვლე პარკოსან კულტურებს. ის წარმოადგენს ადამიანისთვის მნიშვნელოვან საკვებ პროდუქტს. მისგან მზადდება […]