სტაფილო, აგრობიზნესი, მარკეტინგი
PDF

სტაფილოს ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში

სოფლის მეურნეობას მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში. საქართველოს კლიმატურ-ნიადაგური პირობები ბევრი სახის სასოფლო-სამეურნეო კულტურის წარმოების საშუალებას იძლევა, მათ შორის ხილისა და ბოსტნეულის. ამ კვლევის მიზანია სტაფილოს ღირებულებათა ჯაჭვის შესწავლა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში და იმის დადგენა […]

სორგო
მემცენარეობა

სორგო – თესვა, მოვლა-მოყვანა, რამდენიმე ჯიში

ზოგადი ინფორმაცია სორგო (Sorghum) მარცვლოვანთა ოჯახის ერთი ან მრავალწლიანი მცენარეა, აერთიანებს 30-ზე მეტ სახეობას. კულტურაში გხვდება: ტექნიკური სორგო, შაქროვანი სორგო, ცოცხის სორგო, სამარცვლე სორგო და სხვა. ფესვთა სისტემა ფუნჯაა, ძლიერი სიღრმით – 2,5 მ, ხოლო […]

კიტრი, ბოსტანი, გარემო
მებოსტნეობა

კიტრი – გარემო პირობებისადმი დამოკიდებულება და ჯიშები

ბიოლოგიური თავისებურება კიტრი შედის გოგრისებრთა (Cucurbitaceae L.) ოჯახში. ის ერთსახლიანი და გაყოფილსქესიანი მცენარეა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ერთ მცენარეზე მამრობითი და მდედრობითი ყვავილები ცალ-ცალკე სხედან. თუმცა გვხვდება ორსახლიანი და ნაწილობრივ ორსახლიანი ფორმები, რომლებსაც ერთ მცენარეზე […]

სათითურა, თივა, საკვები
მემცენარეობა

სათითურა – ერთ-ერთი საუკეთესო საკვები ბალახი

სათითურა (ლათ. Dactylis glomerata) მრავალწლიანი, მეჩხებუჩქოვანი, სწორმდგომი, მაღალი (1 მეტრამდე აღწევს), უხვად შეფოთლილი, მარცვლოვანი სათიბი ბალახია. სათითურა ზომიერი კლიმატის მცენარეა, მაგრამ იტანს სიცხესაც. მგრძნობიარეა უთოვლო ზამთრისა და ყინვების მიმართ და ადვილად იყინება. სიცოცხლის ხანგრძლოვობა დიდი […]

მჟავები
ფერმერთა სკოლა

რატომ არის საჭირო ჰუმინო და ფულვო მჟავები და რა განსხვავებაა მათ შორის – EarthGreen-ის მიხედვით

ჰუმინო და ფულვო მჟავები წარმოადგენენ ჰუმინურ ნივთიერებებს.  თუმცა არსებობს რამდენიმე საკვანძო განსხვავება, რაც განაპირობებს მათ უპირატესობებს.  ისინი განსხვავდებიან ნახშირბადისა და ჟანგბადის შემცველობით, მჟავიანობით, პოლიმერიზაციის ხარისხის, მოლეკულური წონისა და ფერის მიხედვით. ჰუმინო მჟავები არიან დიდი ზომის […]

ნიადაგი, მოსავალი
ფერმერთა სკოლა

ნიადაგური ფაქტორების გავლენა მოსავლიანობაზე

მცენარესა და ნიადაგს შორის ურთიერთმოქმედება და ურთიერთგავლენა მეტად მრავალმხრივია. უპირველეს ყოვლისა მცენარის ზრდა-განვითარების მსვლელობასა და ინტენსივობაზე მოქმედებენ ნიადაგის ფიზიკური (სტრუქტურა, მექანიკური შედგენილობა, ტენტევადობა, ბმულობა, სიმკვრივე და ა.შ.) და ქიმიური თვისებები (ნიადაგის რეაქცია, ჰუმუსი, მარილიანობის რეჟიმი, […]

ბაღის, პიტნა, სამკურნალო, რეცეპტები
სამკურნალო მცენარეები

ბაღის პიტნის სამკურნალო თვისებები და რეცეპტები

ბაღის პიტნა (ლათ. Mentha Piperita L , რუს. мята перечная) ტუჩოსანთა ოჯახის წარმომადგენელია. მრავალწლიანი, ძირიდანვე დატოტვილღეროიანი და ფესვურიანი მცენარეა. ფესვურიდან მიწისპირიდანვე დატოტვილი ოთხწახნაგოვანი რამდენიმე ღერო იზრდება. ღეროები მოიისფრო შეფერვისაა, ტოტებიც და ფოთლებიც ერთიმეორის პირისპირაა განლაგებული. […]

ლობიო, პარკოსანი
მემცენარეობა

ლობიო – ლობიოს თესვა, მოყვანა

შესავალი ლობიოს წარმოშობის ორი კერა არსებობს: ამერიკა და სუბტროპიკული აზია. ამისდა მიხედვით ლობიოს ყოფენ ორ ჯგუფად. აზიური წარმოშობის ლობიო უფრო გავრცელებულია, წვრილმარცვლიანია, დაბალტანიანია, გრძელი და ვიწრო პარკით, პარკში მარცვლების დიდი რიცხვით-6 და მეტი. ამერიკული ლობიოსათვის […]

ხორბალი, დაცვა, წამალი
მემცენარეობა

საგაზაფხულო სამუშაოები საშემოდგომო ხორბლის ნათესში

ადამიანისათვის საჭირო სასურსათო პროდუქტებში პური ყველაზე გამორჩეულია, ამიტომ ხორბალს სასოფლო–სამეურნეო კულტურათა ნათესებს შორის პირველი ადგილი უკავია. ბიოლოგიური თავისებურების მიხედვით არჩევენ ხორბლის საშემოდგომო (ითესება მხოლოდ შემოდგომაზე), საგაზაფხულო (თესვა მხოლოდ გაზაფხულზე) და ორთესელა – ფაკულტატური (ითესება როგორც […]