https://agrokavkaz.ge/fermerta-skola/saqarthvelos-dzirithadi-tipis-niadagebis-agroqimiuri-dakhasiatheba.html
ფერმერთა სკოლა

ნიადაგი როგორც ეკოლოგიური ფაქტორი

ნიადაგის მნიშვნელობა განისაზღვრება იმით, რომ პირველ რიგში წარმოადგენს საყრდენ სუბსტრატს ხმელეთის და წყლის მცენარეების უდიდესი უმრავლესობისათვის, ხოლო მეორეს მხრივ იმით, რომ მისგან იღებენ სიცოცხლისათვის აუცილებელ მინერალურ ნივთიერებებს და წყალს, რომლებიც ფოტოსინთეზის პროდუქტებთან ერთად წარმოადგენენ საფუძველს […]

კომპოსტი, კომპოსტირება, ორგანული
PDF

კომპოსტი – ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლების საუკეთესო საშუალება

სახელმძღვანელოში, პრაქტიკაში დასანერგად, კომპოსტირების მარტივი მეთოდები მოცემული.  კომპოსტი შეიძლება დამზადდეს მოსახლეობის მიერ ინდივიდუალურად სახლებში ან საბაღე მეურნეობებში. მიღებული კომპოსტი შეგვიძლია, გამოვიყენოთ, როგორც საუკეთესო სასუქი ნიადაგის ნაყოფიერებისა და მოსავლიანობის ასამაღლებლად. სახელმძღვანელოში წაიკითხავთ  • კომპოსტირების ძირითადი უპირატესობები; • […]

ნიადაგი, მოსავალი
ფერმერთა სკოლა

ნიადაგური ფაქტორების გავლენა მოსავლიანობაზე

მცენარესა და ნიადაგს შორის ურთიერთმოქმედება და ურთიერთგავლენა მეტად მრავალმხრივია. უპირველეს ყოვლისა მცენარის ზრდა-განვითარების მსვლელობასა და ინტენსივობაზე მოქმედებენ ნიადაგის ფიზიკური (სტრუქტურა, მექანიკური შედგენილობა, ტენტევადობა, ბმულობა, სიმკვრივე და ა.შ.) და ქიმიური თვისებები (ნიადაგის რეაქცია, ჰუმუსი, მარილიანობის რეჟიმი, […]

pH, ნიადაგი, მოსავალი
ფერმერთა სკოლა

ნიადაგის pH-ის შეცვლა – უკეთესი მოსავალი

სხვადასხვა კულტურას, ნიადაგის სხვადასხვა pH  (ნიადაგის არეს აქტიური რეაქცია სჭირდება), ხშირად არის, რომ გარკვეული კულტურის მოყვანა გინდათ, თქვენი ნაკვეთის ნიადაგის მჟავიანობა კი არ არის ამ კულტურისთვის შესაფერისი. ამ დროს საჭირო ხდება ნიადაგის მჟავიანობის შემცირება ან […]

ნიადაგის, დეგრადაცია
PDF

ნიადაგის დეგრადაცია და მის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები

საქართველოში ნიადაგის ხარისხი უარესდება. ამის გამომწვევი მთავარი მიზეზებია: ეროზია, დაბინძურება, მეორეული დაჭაობება, დამლაშება, სასარგებლო წიაღისეულისა და საშენი მასალების ღია წესით მოპოვება, არასწორი და არამდგრადი სამეურნეო საქმიანობები, საძოვრების არამდგრადი მართვა და სხვ. ნიადაგის დაცვა და მისი […]

ხვნა, ნიადაგი, წესები
ფერმერთა სკოლა

ხვნა, ნიადაგის ზედაპირული დამუშავების წესები

ხვნა და მასზე წაყენებული ძირითადი აგროტექნიკური მოთხოვნები კულტურულ მცენარეთა მაღალი მოსავლის მისაღებად ნიადაგის დამუშავება უნდა ტარდებოდეს მაღალ აგროტექნიკურ ფონზე. ამ სამუშაოთა შესრულებისას აგროტექნიკურ მოთხოვნათა დარღვევა მცენარეთა ზრდა განვითარების პირობების გაუარესებას იწვევს, რითაც მცირდება სასოფლო სამეურნეო […]

ნიადაგი, ხვნა, დამუშავება, ფერმერი
ფერმერთა სკოლა

ნიადაგის დამუშავების სისტემა, ხვნის სიმწიფე, სიღრმე და წესი

ნიადაგის დამუშავების სისტემა ნიადაგის დამუშავება არის ადამიანის კულტურულ მექანიკური ზემოქმედება ნიადაგზე მისი ნაყოფიერების გადიდების მიზნით. ნიადაგის დამუშავების დროს სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო იარაღებით ხდება ზედაფენის გაფხვიერება. წლის განმავლობაში სახნავ ფენაში გარკვეული ცვლილებები ხდება, რომელიც სასიცოცხლო ფაქტორებზე უარყოფითად […]

ნიადაგები, ნიადაგი, აგროქიმია, საქართველო
ფერმერთა სკოლა

საქართველოს ძირითადი ტიპის ნიადაგების აგროქიმიური დახასიათება

ყვითელმიწა ეწერი ნიადაგები საქართველოში გავრცელებულ ნიადაგებს შორის ყველაზე დაბალი ნაყოფიერებით ხასიათდებიან. ისინი გამოირჩევიან ფუძეებით არამაძღრობით, მჟავე არეს რეაქციით, pH წყლის გამონაწურში 3,9-5,12 ფარგლებში მერყეობს. გაცვლითი და ჰიდროლიზური მჟავიანობის მაღალი, ჰუმუსის, საერთო აზოტის და ფოსფორის დაბალი […]

საქართველო, ნიადაგები, გზამკვლევი
PDF

საქართველოს ნიადაგები

გზამკვლევი „საქართველოს ნიადაგები“ განკუთვნილია სოფლის მეურნეობის სპეციალისტების, აგრარული სპეციალობების სტუდენტებისა და ფერმერებისთვის. ჩვენს ქვეყანაში გავრცელებულია მსოფლიოს მრავალი და ევროპის ყველა ნიადაგი. საქართველოში მსოფლიოში პირველად იყო აღწერილი და აღიარებული რამდენიმე ნიადაგი: • ყავისფერი ‒ 1904 წელს […]