ხვნა, ნიადაგი, წესები
ფერმერთა სკოლა

ხვნა, ნიადაგის ზედაპირული დამუშავების წესები

ხვნა და მასზე წაყენებული ძირითადი აგროტექნიკური მოთხოვნები კულტურულ მცენარეთა მაღალი მოსავლის მისაღებად ნიადაგის დამუშავება უნდა ტარდებოდეს მაღალ აგროტექნიკურ ფონზე. ამ სამუშაოთა შესრულებისას აგროტექნიკურ მოთხოვნათა დარღვევა მცენარეთა ზრდა განვითარების პირობების გაუარესებას იწვევს, რითაც მცირდება სასოფლო სამეურნეო […]

ნიადაგი, ხვნა, დამუშავება, ფერმერი
ფერმერთა სკოლა

ნიადაგის დამუშავების სისტემა, ხვნის სიმწიფე, სიღრმე და წესი

ნიადაგის დამუშავების სისტემა ნიადაგის დამუშავება არის ადამიანის კულტურულ მექანიკური ზემოქმედება ნიადაგზე მისი ნაყოფიერების გადიდების მიზნით. ნიადაგის დამუშავების დროს სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო იარაღებით ხდება ზედაფენის გაფხვიერება. წლის განმავლობაში სახნავ ფენაში გარკვეული ცვლილებები ხდება, რომელიც სასიცოცხლო ფაქტორებზე უარყოფითად […]

ნიადაგის, შემადგენლობა, თვისებები
ფერმერთა სკოლა

ნიადაგის საერთო ფიზიკური და ტექნოლოგიური თვისებები

ნიადაგი და მასზე მოზარდი მცენარეულობა წარმოქმნიან ერთიან, ურთიერთდაკავშირებულ სისტემას. ამიტომ, ყოველი მცენარეული თანასაზოგადოების ქვეშ განვითარებულია ნიადაგის განსაზღვრული ტიპი. ნიადაგი განიცდის განუწყვეტლივ განვითარებას, მასში ხდება ენერგიების და ნივთიერებების გარდაქმნის რთული პროცესები. მწვანე მცენარეების ცხოველმყოფელობის შედეგად, ორგანული […]

საქართველო, ნიადაგები, გზამკვლევი
PDF

საქართველოს ნიადაგები

გზამკვლევი „საქართველოს ნიადაგები“ განკუთვნილია სოფლის მეურნეობის სპეციალისტების, აგრარული სპეციალობების სტუდენტებისა და ფერმერებისთვის. ჩვენს ქვეყანაში გავრცელებულია მსოფლიოს მრავალი და ევროპის ყველა ნიადაგი. საქართველოში მსოფლიოში პირველად იყო აღწერილი და აღიარებული რამდენიმე ნიადაგი: • ყავისფერი ‒ 1904 წელს […]

ნიადაგი, დეგრადაცია, ნიადაგები
ფერმერთა სკოლა

ნიადაგის დეგრადაციის არსი და მისი გამომწვევი მიზეზები

საქართველოში უკანასკნელი 20-35 წლის მანძილზე ინტენსიურ მეურნეობებში და ბუნებრივ საძოვრებზე მნიშვნელოვნად გაუარესდა ეკოლოგიური სიტუაცია. ქიმიური სასუქების, პესტიციდების ინტენსიურმა გამოყენებამ, ნიადაგების ხშირმა და არასწორად დამუშავებამ, საძოვრებზე არამდგრადმა ძოვებამ, წყლისმიერმა და ქარისმიერმა ეროზიებმა და სხვა, განაპირობა ნიადაგის […]

აგროტექნოლოგია, ნიადაგი
ფერმერთა სკოლა

ნიადაგის დამუშავების ტექნოლოგიების მიმოხილვა

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოვლა-მოყვანის სამანქანო ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის წარმოების მექანიზაციის სამეცნიერო პროგრესს მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგიის და საინჟინრო – ტექნიკური სამსახურის (სერვისის) მდგომარეობა განსაზღვრავს. მექანიზაციის განვითარებაში წამყვანი როლი სამანქანო ტექნოლოგიას ეკუთვნის, ამიტომ პირველ რიგში ის ტენდენციები განვიხილოთ, რაც […]

აზოტი
ფერმერთა სკოლა

აზოტი და აზოტის წრებრუნვა ნიადაგში

აზოტი ჰაერზე ოდნავ მსუბუქი, უფერო, უსუნო გაზია ელემენტის რიგითი № 7. იგი აღმოაჩინა რეზერფორდმა 1772 წელს. სუფთა აზოტი ბუნებაში მოიპოვება როგორც ნაერთებით, ისე თავისუფალი ფორმით. აზოტის შემცველობა ჰაერში 78%-ს შეადგენს. აზოტი მცენარეთა კვების ერთ-ერთი ძირითადი […]

ფარცხვა, მიწის, დამუშავება
ფერმერთა სკოლა

ფარცხვა – ნიადაგის ზედაპირული გაფხვიერება

ეს ოპერაცია სრულდება ნიადაგის ზედაპირული გაფხვიერებისათვის. ფარცხვის დროს ხდება ნიადაგის ზედაპირის მოსწორებაც და ისპობა ახლად აღმოცენებული სარეველები. ზედაპირული გაფხვიერება, სარეველების განადგურება და მოსწორება ანელებს და ზოგჯერ სულაც აჩერებს ნიადაგის ტენის აორთქლებას. არის სხვადასხვა ტიპის ფარცხები […]

ფარცხი, აჩეჩვა, აოშვა, ნიადაგი
ფერმერთა სკოლა

აჩეჩვა და აოშვა – ნიადაგის დამუშავება

ნიადაგის მოვლის თვალსაზრისით, აჩეჩვა ყველაზე ეფექტური ღონისძიებაა და მასში იგულისხმება ნაწვერალის (მოხვნამდე) და აოშვაში ხნულის (მოხვნის შემდეგ) ნიადაგის დამუშავება, რომლის დროსაც ყველაზე ნაკლებად ირღვევა ნიადაგის ზედა ფენების სტრუქტურა. აჩეჩვა წინ უძღვის ძირითად ხვნას და ტარდება […]