ტყის იშვიათი სახეობების გენეტიკური რესურსების შესწავლა

ტყის, იშვიათი, მცენარეები

ტყის იშვიათი სახეობების გენეტიკური რესურსების შესწავლის, აგროსატყეო კულტურების კვლევის და ბიოლანდშაფტების მოწყობის მიზნით 2021 წელს:

ჩატარდა ტყის იშვიათი მერქნიანი საკვლევი სახეობების ((ქართული ნეკერჩხალი – Acer ibericumM.Bieb, ქართული ნუში -Amygdalus georgica Desf.  იმერული მუხა – Quercus imeretina St., შიშველი თელადუმა – Ulmus glabra Huds. და წვრილფოთოლა ცაცხვი – Tilia cordata Mill.) ინვენტარიზაცია, ასევე პოპულაციების და ჰაბიტატების მდგომარეობის შეფასება;

GIS პროგრამაში ხუთივე სახეობის გავრცელების შესახებ დამუშავდა მასალები, შედგენილია რუკები; მომზადდა მონაცემთა ბაზა;

ტყის მცენარეების საკოლექციო ნარგაობა შეივსო ახალი ნარგაობით;

ტყის იშვიათი სახეობების ex situ გენბანკისთვის სხვადასხვა ლოკაციებიდან მომზადდა 5 სახეობის 10 ნიმუში;

აღმოსავლეთ საქართველოში ვერხვის ახალი სწრაფმზარდი ფორმების შესწავლის და ადაპტირებული ვარიანტების გამოვლენის, აგროტექნოლოგიური სქემის შემუშავებისა და სამომავლო გამოყენების მიზნით, კვლევები გრძელდება იტალიისა და თურქეთის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრებიდან შემოტანილი ვერხვის ახალ 25 ფორმაზე;

ვერხვის 25 კლონიდან შერჩეული იქნა 11 პირველადი პერსპექტიული ფორმა;

თუთის რეზისტენტული ჯიშებისა და ფორმების შესწავლის, პროდუქტიულობის ფორმების შერჩევის მიზნით მცენარეთა ფენოლოგიური დაკვირვების შედეგად გამოვლინდა თუთის საადრეო და  საგვიანო ფორმები.

კრედო ბანკი