ვაზის გასხვლა-ფორმირების სხვადასხვა მეთოდები და ხერხები

ვაზი, გასხვლა, ფორმირება

გასხვლა როგორც მეტად მნიშვნელოვანი აგროტექნიკური ღონისძიება უხსოვარი დროიდან  არის ცნობილი.

სხვლის მიზანს შეადგენს ყოველწლიური რეგულარული და ხარისხიანი მოსავლის მიღება და რქის დროული მომწიფებისათვის პირობების შექმნა.

სხვლის ოპერაციის ჩატარების დროს გათვალისწინებული უნდა იყოს შემდეგი ასპექტები:

→ დატოვებული კვირტების რაოდენობა (განსაზღვრავს მოსავლიანი ყლორტების რაოდენობას);

→ განვითარებული ყლორტების რაოდენობა (რაც უფრო მეტი ყლორტია განვითარებული, მით უფრო სუსტია ცალკეული ყლორტების სიძლიერე);

→ რქის ვერტიკალური მდგომარეობის ცვლილება (რისთვისაც შემოღებულია ,,შეყელვა’’);

→ ვაზისათვის გარკვეული ფორმის მიცემა.

ვაზის გასხვლასთან დაკავშირებული ყველა ეს საკითხი პირდაპირ დამოკიდებულებაშია ჯიშის ზრდის სიძლიერის, კვების არის და კონკრეტულ გარემო პირობებთან.

ნაშრომში განხილულია ვაზის გასხვლა-ფორმირების სხვადასხვა მეთოდები და ხერხები.

დაკლიკეთ ფოტოზე (ყდაზე) და წაიკითხეთ

გასხვლა, ვაზი, ფორმირება

იხილეთ აგრეთვე: ვაზის სხვლა – ფორმირება, ვადები, ტექნიკა, ვიდეორჩევა

თქვენი რეკლამა