ხორბლის მავნებლები, დაავადებები, სარეველები და მათთან ბრძოლა

საქართველოში წარმოებულ სასოფლო-სამეურნეო კულტურებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ხორბალს.

საქართველო მცირემიწიანი ქვეყანაა, ევროპის წამყვანი ქვეყნების მსგავსად, სადაც მოსავლის საჰექტარო საშუალო მაჩვენებელი 7-8 ტონის ტოლია, აქ ყურადღება ინტენსიური ტექნოლოგიებით ხორბლის უხვ მოსავალზე უნდა იყოს გამახვილებული.

მისი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პირობაა ნათესების ეფექტური დაცვა მავნებელ-დაავადებებისაგან და სარეველებთან ბრძოლა.

ამისათვის კი საჭიროა დაავადებების სიმპტომების, მავნე მწერების თავისებურებების, ბრძოლის თანამედროვე, უსაფრთხო მეთოდების ცოდნა.

დაკლიკეთ დოკუმენტზე (ფოტოზე) და წაიკითხეთ

ხორბალი, მარცვლეული

თქვენი რეკლამა