„სტარტაპ საქართველო“- მონაწილეობის პირობები, პროგრამის აღწერა

1263 Views

ინოვაციური ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა „სტარტაპ საქართველო“ დაიწყო

მონაწილეობის პირობები

პროგრამის ფარგლებში შესაძლოა დაფინანსდეს ნებისმიერი ბიზნესსაქმიანობა, რომელიც არ არის აკრძალული საქართველოს კანონმდებლობით. „სტარტაპ საქართველო” პროექტების შერჩევის პროცესს წარმართავს კონკურსის წესით, წინასწარ გაცხადებულ პერიოდში შესული განაცხადებიდან საუკეთესო პროექტების შერჩევის გზით.

„დამწყები საწარმოების (სტარტაპების) ხელშეწყობის პროგრამა”-ში მონაწილეობის მსურველი (განმცხადებელი) უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:

  • უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი (ან პირთა ჯგუფი);
  • უნდა გააჩნდეს ინოვაციური და პერსპექტიული ბიზნესპროექტი;
  • უნდა გააჩნდეს საკუთარი პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო ხედვა და მზადყოფნა.

პროგრამის აღწერა

  • „სტარტაპ საქართველოსგან” თანადაფინანსების ოდენობა განსაზღვრულია 15,000 ლარიდან 100,000 ლარამდე;
  • განმცხადებლის ფულადი თანამონაწილეობა უნდა შეადგენდეს პროექტის მთლიანი ფულადი ბიუჯეტის სულ მცირე 10%–ს;
  • პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით ყალიბდება ახალი ერთობლივი საწარმო (სტარტაპ კომპანია) – საქართველოში რეგისტრირებული საწარმო, რომლის თანადამფუძნებლებია ერთის მხრივ პროგრამის ბენეფიციარი, ხოლო მეორეს მხრივ „სტარტაპ საქართველო”;
  • ერთობლივ საწარმოში (სტარტაპ კომპანიაში) ბენეფიციარის წილობრივი მონაწილეობა შეადგენს სულ მცირე 50%–ს, საიდანაც სულ მცირე 10%–ი არის მისი ფულადი თანამონაწილეობა, ხოლო მინიმუმ 40% ეძლევა ბიზნესიდეის სანაცვლოდ. შესაბამისად, „სტარტაპ საქართველოს” წილობრივი მონაწილეობა შეადგენს მაქსიმუმ 50%–ს;
  • ბენეფიციარს უფლება აქვს ჰქონდეს ერთობლივ საწარმოში (სტარტაპ კომპანიაში) 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილოება იმ შემთხვევაში, თუკი მისი ფულადი ან არაფულადი (მატერიალური, არამატერიალური) შენატანის ღირებულება აღემატება კომპანიის სადამფუძნებლო კაპიტალის 50%-ს;
  • კონკურსში გამარჯვებული ბიზნესიდეების ავტორებთან (პროგრამის ბენეფიციარი) „სტარტაპ საქართველო” გააფორმებს პარტნიორთა შეთანხმებას, სადაც გაიწერება პროგრამის ბენეფიციარისა და „სტარტაპ საქართველოს” უფლება-ვალდებულებები, მათ შორის სტარტაპ კომპანიიდან „სტარტაპ საქართველოს” მომავალში გასვლის პირობები და მექანიზმები;
  • „სტარტაპ საქართველო” რჩება ერთობლივ საწარმოში პარტნიორად არა უმეტეს 10 წლის ვადით. ბენეფიციარს ენიჭება „სტარტაპ საქართველოს” წილის კომფორტული პირობებით გამოსყიდვის უპირატესი უფლება.

2016 წლის 17 ივნისიდან – 31 ივლისამდე, განმცხადებელს შეუძლია წარადგინოს ბიზნესიდეა და სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია.

განცხადის შესავსებად და დამატებითი კითხვებისთვის ეწვიეთ საიტს http://startup.gov.ge/

Related Articles

ვაზის ჭრაქი
სამაცივრე აგრეგატები
ბიომიქსი – ბიოაგრო
თქვენი სარეკლამო ბანერი
Georgian Dairy
აგრარული საქართველო
აგრარული, საქართველო
რეკლამა – აგროკავკასია
აგროკავკასია, რეკლამა
აგროკავკასია FB