“აგრარული ექსტენციის მიწოდება” აჭარაში

269 Views

28 დეკემბერს, აჭარის ა.რ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 2017 წელს განსახორციელებელი ექსტენციის შესახებ გაფართოებულ შეხვედრას გამართავს.

ღონისძიებაზე განხილული იქნება ქვეპროგრამა “აგრარული ექსტენციის მიწოდება”, რომლის ძირითადი მიზანია: სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მწარმოებელი ფერმერებისა და აგრომეწარმეების საქმიანობის ეფექტურობისა და მდგრადობის ამაღლება.

აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აღნიშნული ქვეპროგრამის განხორციელების ფარგლებში გეგმავს:

  • ექსტენციის, როგორც სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტურობის გაზრდის და ხელშეწყობის ინსტრუმენტის შემუშავება/ჩამოყალიბება;
  • კერძო ექსტენციის სერვისების განვითარების ხელშეწყობა;
  • სტრატეგიული კულტურების ექსტენციის პაკეტების შექმნა და განხორციელება;
  • შეფასებისა და მონიტორინგისა ეფექტური სისტემის შექმნა.

ზემოთ აღნიშნული სტრატეგიული მიზნისა და ამოცანების მიღწევა შესაძლებელია ფერმერთა და აგრომეწარმეთა აღნიშნული პროგრამის მხარდაჭერის გზით, რათა მათი შესაძლებლობის ფარგლებში თავად შეცვალონ საქმიანობის პრაქტიკა, მეტი მოგების მისაღებად.

აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ჩამოაყალიბა მცენარეული წარმოშობის კულტურების სტრატეგიული ნუსხა, რომლის ფარგლებშიც მოხდება ექსტენციის პროგრამის განხორციელება. გამონაკლისს წარმოადგენს აკვაკულტურა კერძოდ თევზსაშენი მეურნეობები, რომელიც ერთ-ერთი სტრატეგიული მეცხოველეობის მიმართულებით დაემატა ექსტენციის პროგრამას.

ექსტენციის ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია აჭარაში მოქმედი ფერმერული მეურნეობებისთვის და ინდივიდულური მწარმოებლებისთვის პირველად წარმოებასთან დაკავშირებული ექსტენციის სრული ციკლის მიწოდება დაწყებული ნიადაგის მომზადებით და დასრულებული მცენარეთა დაცვის ღონისძიებებით.

მიმართულებების მიხედვით თითოეული მცენარეული კულტურის ექსტენცია მოიცავს 4-5 ფაზას (ნიადაგის მომზადება, თესვა, სხვლა, სასუქის შეტანა, მორწყვა და მცენარეთა დაცვა). თითოული ფაზის ფარგლებში ფერემერებს ჩაუტარდებათ როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული კურსი ე.წ. მინდვრის დღეების პირობებში.

ამას გარდა ექსტენციის პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია აგროტურების ორგანიზება და მონაწილე ფერმერების სხვადასხვა სახის ტექნიკური და აგროტექნოლოგიური ლიტერატურით უზრუნველყოფა (ბროშურები, ბუკლეტები).

გრძელვადიან პერსპექტივაში ექსტენციის პროგრამის განხორციელება, ხელს შეუწყობს მოთხოვნაზე ორიენტირებული კერძო ექსტენციის მომსახურების განვითარებას და ამ მიმართულებით სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსების მინიმუმამდე დაყვანას.

Related Articles

ვაზის ჭრაქი
სამაცივრე აგრეგატები
ლიპოსამი – ბიოაგრო
კრედო ბანკი
Georgian Dairy
აგრარული საქართველო
აგრარული, საქართველო
რეკლამა – აგროკავკასია
აგროკავკასია, რეკლამა
აგროკავკასია FB