ცხოველთა და ფრინველთა სასაკლაოების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები

152 Views

გამოკვლევის შედეგების მიხედვით, ქვეყანაში 2016 წელს მოქმედ სასაკლაოებში დღის განმავლობაში მაქსიმუმ 34457 ერთეული პირუტყვისა და ფრინველის დაკვლა იყო შესაძლებელი (ნაკლავის შესაძლო მაქსიმალური დღიური მოცულობა).

2016 წლის განმავლობაში, სასაკლაოებში დაკლულია 311,3 ათასი სული პირუტყვი, მათ შორის 59,7% მსხვილფეხა, ხოლო 40,3% – წვრილფეხა (ცხვარი, თხა, ღორი და სხვა). გარდა ამისა, საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში სასაკლაოებში დაკლული ფრინველის რაოდენობა 9620,6 ათასი ერთეულით განისაზღვრა.

სასაკლაოების მიერ, 2016 წლის განმავლობაში 36487,6 ტონა ხორცი იქნა წარმოებული (იგუ- ლისხმება დაკლული წონა, ფრინველის ხორცის ჩათვლით), საიდანაც 44,9% მოდის მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცზე, 37,1% – ფრინველის, 16,9% – ღორის, 1,1% – ცხვრისა და თხის ხორცზე, ხოლო სხვაზე პროცენტული მაჩვენებელი უმნიშვნელოა და შეადგინა სულ რაღაც 0,02%. 2016 წლის განმავლობაში დაკლული პირუტყვიდან 2546,9 ტონა შესყიდული იყო სასაკლაოს მიერ, საიდანაც 72,9% მოდის მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცზე, ხოლო დანარჩენი – ღორის, თხისა და ცხვრის ხორცზე.

ერთეული პირუტყვის დაკვლაზე მომსახურების საშუალო ფასი შეადგენს: მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაკვლა – 23,8 ლარი, ცხვრის ან თხის დაკვლა – 10,6 ლარი, ხოლო ღორის დაკვლა – 22,5 ლარი. 2016 წლის განმავლობაში, სასაკლაოებში მომსახურება გაეწია 80,5 ათას პირს, საიდანაც 22,8% შინამეურნეობებს (ოჯახურ მეურნეობებს) წარმოადგენდნენ.

სასაკლაოებში დასაქმებულთა საშუალო თვიურმა რაოდენობამ 862 კაცი შეადგინა.

სასაკლაოების უმრავლესობა (58.1%) ნაწილობრივ არის აღჭურვილი თანამედროვე ტექნო- ლოგიებით, 34.9% აღჭურვილია სრულად, ხოლო 7,0% არ არის აღჭურვილი თანამედროვე ტექნოლოგიებით. სასაკლაოების 57.0% არ სარგებლობს სესხით, ხოლო 43,0%-ს აღებული აქვს სესხი სხვადასხვა მიზნით: 78,4% – ძირითადი კაპიტალის შეძენისთვის, 2.7%-ს საბრუნავი კაპიტალისათვის და 18,9%-ს როგორც ძირითადი, ისე საბრუნავი კაპიტალისათვის. სასაკლაოების 17,4% თვლის, რომ ყველაზე მნიშვნელოვან გავლენას კონკურენტუნა- რიანობაზე კომუნალური გადასახადების სიდიდე ახდენს.

სასაკლაოების 16,9% მნიშვნელოვან ფაქტორად შესაბამისი მოწყობილობის/ტექნოლოგიის უქონლობას ასახელებს, 14,3%- თანამშრომელთა კვალიფიკაციას, 13,1%-ის აზრით კონკურენტუნარიანობაზე ყველაზე მეტად გავლენას ახდენს ფინანსურ რესურსებზე სუსტი ხელმისაწვდომობა, 12,8%-ის აზრით კი – სუსტი კავშირი მწარმოებლებთან და სახელმწიფო გადასახადების სიდიდე. სასაკლაოების 12,5%-ისთვის კონკურენტუნარიანობაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მომსახურებაზე დაბალი მოთხოვნა.

2016 წელს საქართველოში 86 ერთეული ცხოველთა და ფრინველთა სასაკლაო ფუნქციონირებდა, მათგან 17,4% მდებარეობს ქვემო ქართლში, 16,3% – იმერეთში, 16,3% – კახეთში, 15,1% – შიდა ქართლში, 10,5% – სამეგრელო-ზემო სვანეთში, 7,0% თბილისში, 7,0% მცხეთა- მთიანეთში, ხოლო დანარჩენი 10,5% – სხვა რეგიონებშია განთავსებული:

სასაკლაო

წყარო: საქსტატი

Related Articles

კარტლისი – აგროტექნოლოგიები
სამაცივრო აგრეგატები
სამაცივრე აგრეგატები
მცენარეთა დაცვის საშუალებები
მცენარეთა დაცვა
ბიოაგრო
ორგანული, ბიო, აგრო
თქვენი რეკლამა
Georgian Dairy
აგრარული საქართველო
აგროკავკასია FB