სასმელების მწარმოებელი კომპანიებისთვის მგვ სისტემა შემუშავდება

87 Views

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ, WMTR პროგრამასა და კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად, დაიწყო მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების სისტემის შემუშავება, სასმელების მწარმოებელი კომპანიებისთვის.

მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება (მგვ), ქვეყანაში ნარჩენების მართვის თანამედროვე მიდგომების დანერგვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია. აღნიშნული მიდგომა წარმატებით მუშაობს ევროკავშირის და სხვა განვითარებულ ქვეყნებში, იგი ხელს უწყობს ნარჩენების მინიმიზაციას, ხელმეორედ გამოყენებასა და გადამუშავებას.

აღნიშნული სისტემის დანერგვა განსაზღვრულია საქართველოს კანონით „ნარჩენების მართვის კოდექსი“, რომლის მე–9 მუხლის მიხედვით:

ისეთი პროდუქტის უშუალო მწარმოებელმა, რომელიც შემდგომში სპეციფიკური ნარჩენი ხდება და ასეთი პროდუქტის ბაზარზე განმთავსებელმა უნდა იზრუნონ, რომ პროდუქტს მიეცეს ისეთი ფორმა, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება:

ა) გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების შემცირება და ნარჩენების წარმოქმნის შემცირება წარმოების პროცესში და შემდგომი გამოყენების შედეგად;

ბ) პროდუქტის მიერ წარმოქმნილი ნარჩენების აღდგენა და განთავსება.

ამავდროულად მწარმოებელს ევალება, შექმნას პროდუქტი რომელიც განკუთვნილია მრავალჯერადი გამოყენებისათვის, ტექნიკურად გამძლეა, მისგან წარმოქმნილი ნარჩენები ხელსაყრელია აღდგენისათვის და უსაფრთხოა გარემოში განსანთავსებლად.

ხოლო ისეთი პროდუქტის მწარმოებელი, რომელიც შემდგომში სპეციფიკური ნარჩენი ხდება და ასეთი პროდუქტის ბაზარზე განმათავსებელიმ ვალდებულია უზრუნველყოს თავისი პროდუქტისგან წარმოქმნილი ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება, ტრანსპორტირება, აღდგენა და გარემოსათვის უსაფრთხო განთავსება.

მგვ სისტემის შემუშავებაში ჩართულია საერთაშორისო ექსპერტი გერმანიიდან, რომელსაც აქვს დიდი გამოცდილება აღნიშნული სისტემის შემუშავებისა და დანერგვის მხრივ.

ა.წ. 9–13 იანვრის კვირაში მოეწყო საკონსულტაციო შეხვედრები როგორც სამთავრობო, ასევე ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან – სასმელების მწარმოებელ და ნარჩენების გადამმუშავებელ კომპანიებთან – იმისათვის, რომ მგვ სქემაში გათვალისწინებული იყოს დაინტერესებული მხარეების ინტერესები, მოსაზრებები და საჭიროებები.

მგვ სქემის კონცეფციის პირველადი ვერსიის შემუშავებისთანავე, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, WMTR პროგრამასთან ერთად გააცნობს დოკუმენტს ყველა დაინტერესებულ მხარეს, კომენტარებისა და მოსაზრებების მიღების მიზნით.

პროგრამა „ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიები რეგიონებში“ (WMTR) 2014 წლის 18 მარტს დაიწყო. მას ფინანსურ მხარდაჭერას უწევს აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) და ახორციელებს ქალაქებისა და საგრაფოების მართვის საერთაშორისო ასოციაცია (ICMA), ადგილობრივ  ქვეკონტრაქტორ ორგანიზაციასთან  – CENN–თან თანამშრომლობით.

პროექტი ხელს უწყობს საქართველოს ცენტრალურ და ადგილობრივ მთავრობებს, ნარჩენების მართვის მართებული სისტემის ჩამოყალიბებაში საქართველოს ორ სამიზნე რეგიონში – კახეთსა და აჭარაში.

პროგრამის მიზანია, შერჩეულ მუნიციპალიტეტებში განხორციელდეს პილოტური ღონისძიებები ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოზე ნარჩენების მავნე ზემოქმედებისა და ნაგავსაყრელებიდან სათბური აირების შესამცირებლად.

0Shares

Related Articles

კარტლისი – აგროტექნოლოგიები
თქვენი რეკლამა
აგრომარკეტი
ელექსირი
Georgian Dairy
აგრარული საქართველო
ბიზნეს გეგმა
აგროკავკასია FB