მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსი

150 Views

დამტკიცდა მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების წესი, რომლის საფუძველზეც ფიზიკური პირები სოციალურ შეღავათებს მიიღებენ.

►სტატუსის მინიჭების პროცესისადმი მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გამო, საბჭოს სხდომების ოქმები იქნება საჯარო და ხელმისაწვდომი ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის.

►მუნიციპალიტეტები ფიზიკური პირისათვის სტატუსის მინიჭების საკითხს განიხილავენ:

• 2016 წლის 1 იანვრამდე მხოლოდ თავისი ინიციატივით;

• 2016 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის 15 იანვრამდე, როგორც თავისი ინიციატივით, ასევე, ფიზიკურ პირთა განცხადების საფუძველზე;

• 2016 წლის 15 იანვრიდან მხოლოდ ფიზიკურ პირთა განცხადებების საფუძველზე.

►ფიზიკური პირის განცხადებას თან უნდა დაერთოს:

• საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

• მაღალმთიან დასახლებაში კალენდარული წლის განმავლობაში ჯამში 9 თვის ან 9 თვეზე მეტი ვადით ფაქტობრივად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტები;

• ფიზიკური პირის მაღალმთიან დასახლებაში რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

• სხვა პირის მიერ განცხადების წარდგენის შემთხვევაში – უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

►იმისათვის, რომ დადასტურდეს მაღალმთიან დასახლებაში ფაქტობრივად ცხოვრება შესაძლოა, წარდგენილ იქნეს შემდეგი დოკუმენტები: დოკუმენტები, ან მასალები, მათ შორის, ფოტოსურათები, რომლებიც ადასტურებენ ფიზიკური პირის მიერ მაღალმთიან დასახლებაში შინასამეურნეო საქმიანობის განხორციელების ფაქტს;

• სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემული ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც, განცხადების წარდგენის დროისათვის არანაკლებს 15 დღით ადრე ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში;

• ინფორმაცია, ფიზიკური პირის მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე საჯარო სკოლაში დასაქმების თაობაზე;

• ინფორმაცია მაღალმთიან დასახლებაში მდებარე დაწესებულებაში/იურიდიულ პირში დასაქმების თაობაზე;

• იმავე მაღალმთიან დასახლებაში რეგისტრირებული არანაკლებ ორი მოწმის განცხადება;

• მაღალმთიან დასახლებაში გადასახდელების ან/და მომსახურების საფასურის/ღირებულების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტები;

ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს ფიზიკური პირის მაღალმთიან დასახლებაში ფაქტობრივად ცხოვრებას.

26Shares

Related Articles

კარტლისი – აგროტექნოლოგიები
თქვენი რეკლამა
აგრომარკეტი
თქვენი რეკლამა
Georgian Dairy
აგრარული საქართველო
ბიზნეს გეგმა
აგროკავკასია FB