ბიოზან 900-ის მნიშვნელობა და გამოყენება ვეტერინარიაში

254 Views Comment Off

პრობლემა-ჰელმინთების რეზისტენტობა პრეპარატების მიმართ და მისი გადაჭრის გზა ბიოზან 900.

საქართველოში მეცხოველეობა სოფლის მეურნეობის გამორჩეული დარგი იყო, ოდითგანვე მისდევდნენ მეძროხეობას, მეცხვარეობას, მეღორეობას, მეფრინველეობას, მეფუტკრეობას. დღესდღეისობით მეცხოველეობის დარგი ყველა მიმართულებით წარმატებით შეიძლება განვითარდეს, როგორც მსხვილ ფერმერულ, ასევე მცირე გლეხურ მეურნეობებში, რისი ტრადიციაც საქართველოში დიდიხანია არსებობს.

მაგრამ, მეცხოველეობის დარგის განვითარების ხელის შემშლელი მრავალი მიზეზია, რომელთაგან უპირველესია სხვადასხვა ხასიათის დაავადებები, მათ შორის ინვაზიური დაავადებები, კერძოდ ჰელმინთოზები.

ძალიან დიდია ვეტერინარული ღონისძიებების მნიშვნელობა საზოგადოებისთვის, მოსახლეობის სანიტარული თვალსაზრისით კეთილსაიმედო პროდუქტებით უზრუნველყოფის, ადამიანის ისეთი დაავადებებისგან დაცვის საქმეში, რომელიც საერთოა ცხოველისა და ადამიანისთვის.

ასევე სამამულო წარმოების ხარისხიანი და ეკოლოგიურად სუფთა საკვები პროდუქტების (რძისა და რძისპროდუქტების ხორცისა და ხორც-პროდუქტების, ტყავ-ბეწვეულის) წარმოების ზრდაში.

ვეტერინარული მაღალკვალიფიციური მომსახურების უზრუნველყოფის მთავარ პირობას წარმოადგენს ახალი, ეფექტური, პრეპარატებით ცხოველების სიცოცხლისუნარიანობის შენარჩუნება, მათირენტაბელობისამაღლება, ვეტერინარულ-სანიტარულითვალსაზრისით სრულფასოვანი და კეთილსაიმედო მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოება და მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვასახის ზოოანთროპონოზური და ანთროპოზოონოზური სნეულებებისაგან.

საქართველოში ჰელმინთოზური დაავადებები ფართოდაა გავრცელებული. მათ საწინააღმდეგოდ ხორციელდება ღონისძიებათა კომპლექსი, რომელიც ჰელმინთების ბიოლოგიური განვითარების თავისებურებებიდან გამომდინარეობენ.

რაც პირველ რიგში გულისხმობს ცხოველის ორგანიზმის სასიცოცხლო ორგანოებში ლოკალიზებული სხვადასხვა განვითარების საფეხურზემყოფი (კვერცხების, ლარვების და ზრდასრული ფორმების) ჰელმინთების განადგურებას, მოსპობას. მათ საწინააღმდეგოდ მიმართულ ღონისძიებათა შორის უმთავრესია მკურნალობა ანტიჰელმინთური პრეპარატებით.

დღეისათვის სავეტერინარო პრაქტიკაში გამოიყენება მრავალი საშუალება, რომლებიც ჰელმინთოზების დაავადებების საწინააღმდეგოდ მაღალეფექტურობას იჩენენ, მაგრამ მათ, ისევე როგორც სხვა საშუალებებს, აქვთ ნაკლოვანებები.

არანაკლებ მნიშვნელოვანია პრეპარატის ღირებულება, ტოქსიურობა, ეკოლოგიური უსაფრთხოება და განსაკუთრებით პარაზიტული ორგანიზმების რეზისტენტობა, რის გამოც აუცილებელი ხდება ახალი საშუალებების ძიება.

პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალების ფართო გამოყენებამ მსოფლიოში უდავოდ მოგვცა დადებითი შედეგები ცხოველთა შენარჩუნებისსახით, გაიზარდა პროდუქტიულობა, მოზარდის გამოსავალი, საჯიშე თვისებების შენახვის ხარისხი.

მიუხედავად ამისა, ბოლო დროს შესამჩნევი გახდა უარყოფითი მხარეები პარაზიტების საწინააღმდეგო პრეპარატების გამოყენებისას.

მსოფლიო პრაქტიკაში დაგროვდა უამრავი ფაქტი სხვადასხვა ქიმიოთერაპიული პრეპარატების მიმართ პარაზიტული ორგანიზმების რეზისტენტობის განვითარების, რის გამოც მათი ეფექტურობა საგრძნობლად დაეცა.

პარაზიტების (ჰელმინთები) რეზისტენტობის პრობლემა დიდი ხანია გაცდა ვეტერინარულ, ეკონომიკურ და ასევე სოციალურ ზღვრებს, განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, სადაც ინტენსიურად გამოიყენება პარაზიტების საწინააღმდეგო საშუალებები (ამერიკა, ავსტრალია, აფრიკა, ზოგიერთი ევროპული ქვეყნები), ამერიკის კონტინენტის ცალკეულ ქვეყნებში კერძოდ, ბრაზილიაში, ჯერ კიდევ 1996 წლის მონაცემებით არ დარჩენილა არცერთი პრეპარატი, რომელსაც რეზისტენტობა არ გამოევლინა, კერძოდ, ბენზიმიდაზოლის ჯგუფის პრეპარატებისთვის (ალბენდაზოლი, მენბენდაზოლი) მანშეადგინა 90%, ლევამიზოლისთვის-84%, ივერმექტინისთვის -13%, კლოზანტელისთვის – 20%.

მართალია საფუძვლიანი კვლევები არ ჩატარებულა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, დაგროვილი სტატისტიკური მონაცემებით, სამწუხაროდ იგივე ტენდენციები შეიმჩნევა საქართველოშიც, რომელიც ძირითადად გამოწვეულია არასათანადო დოზირებითა და ჰელმინთა დამუშავების არასწორი პერიოდების შერჩევით.

მიუხედავად იმისა, რომ მნიშვნელოვნად გავრცელდა პარაზიტული დაავადებები, თერაპიისა და პროფილაქტიკისთვის აუცილებელია გამოვიყენოთ უფრო ეფექტური პრეპარატები. აქედან გამომდინარე შეიქმნა აუცილებლობა შექმნილიყო ახალი ქიმიოთერაპიული საშუალებები პარაზიტების რეზისტენტობის წინააღმდეგ საბრძოლველად.

ასეთებს მიეკუთვნება სამამულო წარმოების ახალი კომპლექსური პრეპარატი ბიოზან – 900.

პრეპარატი ბიოზან 900-ის ტაბლეტები პერორალური გამოყენებისთვის,  ხასიათდება ფართო სპექტრის ანტიჰელმინთური მოქმედებით, მასში შემავალი (ოქსიკლოზანიდი, ოქსფენდაზოლი)  ნივთიერებების კომბინაცია ეფექტურია მსხვილფეხა პირუტყვის, ცხვრის, თხის სრული დეჰელმინთიზაციისთვის ნემატოდების, ტრემატოდებისა და ცესტოდების საწინააღმდეგოდ: ფასციოლოზის, პარამფისტომიდოზის, მონიეზიოზის, დიქტიოკაულოზის, ტრიქოსტრონგილოზის, ჰემონქოზის, ოსტერტაგიოზის, ნემატოდიროზის, კოოპერიოზის, ეზოფაგოსტომოზის, ბუნოსტომოზის სამკურნალოდ და პროფილაქტიკისთვის.

პრეპარატი ბიოზან 900-ით სადეჰელმინთიზაციო ღონისძიების ღირებულება საშუალოდ ერთ სულზე შეადგენს:

ცხვრისთვის (50-60კგ) _ 15 თეთრი;

მსხვილფეხა პირუტყვისთვის (300კგ) _ 75 თეთრი;

პროცენტული მაჩვენებლებით პრეპარატის ეფექტურობა მონიეზიოზზე, ფასციოლოზზე, პარამფისტომიდოზზე და დიქტიოკაულოზზე 90-100%-ია.

მიხეილ ჭიჭაყუა

ვეტერინარი ექიმი,

ბიოლოგიის დოქტორი

მარინა ჭიკაიძე

ვეტერინარიის დოქტორი

ვრცლად პრეპარატის შესახებ და აგრეთვე საკონტაქტო ინფორმაცია შეძენისთვის იხ. ბმულზე

http://agrovet.ge/index.php?m=6&products_id=166

*რედაქციას არ აქვს კავშირი, აგრომარკეტში გამოქვეყნებულ განცხადებებთან.

Share Button

Related Articles

კარტლისი — აგროტექნოლოგიები
მცენარეთა დაცვის საშუალებები
ტრაქტორი — ფერმერთა აპლიკაცია
თქვენი რეკლამა
Georgian Dairy
თქვენი რეკლამა
AgroPlus
ქლოროფიტუმი საუკეთესო მცენარეა ოთახში ჰაერის გასაწმენდად
499 Views

ქლოროფიტუმი (ლათ. Chlorophytum, ინგ. Spider plant) საკმაოდ უპრეტენზიო მცენარეა, მისი მოვლა მოყვარულ მებაღესაც არ გაუჭირდება, ამასთან ის საუკეთესოა ოთახში ჰაერის გაწმენდის თვალსაზრისით. მეცნიერები ოთახში ჰაერის გასაწმენდად სხადასხვა ცდებს და კვლევებს ატარებდნენ. მაგ. სპეციალურ კამერაში (მცირე

სრულად
სამკურნალო მცენარეები
ხეშავი (Rhamnus cathartica) — სამკურნალო მცენარე
1342 Views

ხეშავი ძლიერ დატოტვილი ბუჩქიანი პატარა ხეა ხეჭრელისებთა ოჯახიდან, სიმაღლით 8 მ-მდე მისი დაბრეცილი ტანი დაფარულია შავი ფერის ხაოიანი დახეთქილი კანით, რომელიც ფენა-ფენად ძვრება. ტოტები ეკლიანი აქვს. ახალგაზრდა ტოტებზე ქერქი მოწითალო-ყავისფერია, პრიალა. ყუნწიანი ფოთლები

სრულად
აგროკავკასია FB